Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Kierownik Wydziału
Agata Szulc
tel. 52 3826 469

Zastępca Kierownika Wydziału / Stanowisko ds. zarządzania energią i ochrony krajobrazu
tel. 52 3826 442
Jerzy Michalski

Ochrona środowiska i przyrody
tel. 52 3826 425
Roman Romański
Justyna Lewandowska

tel. 52 3826 421
Agnieszka Nowicka

tel. 52 3826 441
Urszula Dufka
Ewelina Wilk

Rolnictwo
tel. 52 3826 421
Anna Gliszczyńska
Anna Jaworska

Do zadań Wydział  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią należy, w szczególności:
1)     realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym:
a) w zakresie ochrony powietrza,
b) w zakresie ochrony przed hałasem,
c) w zakresie wprowadzania do powietrza gazów i pyłów,
d) w zakresie wprowadzania substancji do środowiska,
e) w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
f)  w przedmiocie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, realizacja zadań z zakresu ustawy prawo łowieckie,
h)     realizacja zadań z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze, w tym:
-       w zakresie zapobiegania powstawaniu osuwisk,
-       opiniowanie zatwierdzania projektu robót geologicznych,
-       opiniowanie planu ruchu górniczego,
-       opiniowanie warunków do udzielanych koncesji,
2)     realizacja zadań z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w tym:
a) ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko w zakresie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) podawanie do publicznej wiadomości informacji o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw,
c) opiniowanie przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000,
3)     realizacja zadań z zakresu ustawy o odpadach, w szczególności:
a) realizacja programu usuwania odpadów azbestowych,
b) monitoring wysypiska odpadów komunalnych,
c) w zakresie działań zmierzających do zamknięcia składowisk odpadów na terenie Gminy Koronowo,
4)     realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody (wycinki drzew, pomniki przyrody),
5)     realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6)     realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie roślin,
7)     realizacja zadań z zakresu ustawy o lasach,
8)     realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt:
a) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
b) wykonywanie zadań przyjętych w Programie Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt,
9)   realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo wodne,
10)  prowadzenie zadań związanych z polityką energetyczną.
11)  realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
12)  realizacja zadań z zakresu ustawy o nawozach i nawożeniu,
13)  realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych,
14)  realizacja zadań Burmistrza z zakresu ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
15)  obsługa producentów rolnych, współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich,
16)  realizacja zadań zleconych, w tym prowadzenie spraw związanych z niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi występującymi na terenie Gminy Koronowo,
17) współorganizowanie narad z sołtysami

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (6 sierpnia 2019, 14:59:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (2 listopada 2023, 13:11:38)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15853