Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje z mieszkańcami

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.106.2023 z dnia 30.05.2023 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic sołectw Morzewiec, Tryszczyn i Wtelno

Na podstawie 30 ust. 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Uchwały Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.213.2022 z dnia 21.11.2022 roku

     w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy boisku przy Zespole Szkół we WtelnieNa podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt  oraz art. 5a § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.169.2022 z dnia 06.09.2022 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.169.2022 z dnia 06.09.2022 roku   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn.   Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.111.2022 z dnia 14.06.2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 5a § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i uchwały Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. [...]

Konsultacje społeczne dot. zmiany granic sołectwa Morzewiec oraz ustalenia jego granicy

Szanowni Mieszkańcy!!! Zgodnie z § 8 Statutu Gminy Koronowo  (Uchwała Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo stanowiąca załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w [...]

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo do 2025 r.

Szanowni Państwo,   Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo do 2025 r. Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, [...]

Raport z przebiegu i wyników konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo

1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców o proponowanych nazwach ulic  w miejscowości Koronowo.   2.  Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono [...]

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 744) o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nazwy kilku ulic w [...]

Konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2016

W dniu 06.04.2016 r. projekt uchwały został wyłożony do wiadomości publicznej  na okres 21 dni, tj. do 26.04.2016 r. W tym czasie można zgłaszać do niego uwagi   oraz propozycje zmian.Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORONOWA o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców

Na podstawie przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w terminie od dnia 23.10.2013 r. do dnia 30.10.2013 r. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się treść pytania: „Czy jesteś za przyjęciem projektów statutów [...]

Konsultacje społeczne projektu „ Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”

OGŁOSZENIEBURMISTRZA KORONOWAo konsultacjach społecznych projektu „ Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”. Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORONOWA o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 22.10.2012 r. do dnia 29.10.2012 r. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się treść pytania: „Czy jesteś za zmianą statutów jednostek pomocniczych – [...]

metryczka