Informacja


Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Koronowie

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t. j.).
 
Komisja działa w następującym składzie:
  1. Pani Sylwia Klonowska - Przewodnicząca Komisji
  2. Pani Adela Rojek - Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Pani Maria Skoczyńska-Grygier - Członek Komisji
  4. Pani Żaneta Zenel – Członek Komisji
  5. Pani Dorota Popa - Członek Komisji
  6. Pan Ryszard Chrzanowski - Członek Komisji
  7. Pan Wojciech Skoczek - Członek Komisji
  8. Pani Daria Mikrut - Członek Komisji
  9. Pan Sebastian Lewandowski - Członek Komisji
Burmistrz Koronowa zarządzeniem powołał pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Pełnomocnik sprawuje bezpośrednią opiekę nad realizacją gminnego programu, nadzoruje merytorycznie realizację poszczególnych przedsięwzięć programu i formalną prawidłowość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Posiedzenia Komisji odbywają się:

w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, od godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Pomianowskiego 1 pokój nr: 22. Nr telefonu komisji - (52) 382-64-82.

Działania dla mieszkańców Gminy Koronowo:

1. Szczegółowe działania dot. profilaktyki uzależnień zostały ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo na lata 2024 – 2027, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie. Poniżej  załączono link do uchwały i Gminnego Programu.
2. Członkowie Komisji w zakresie działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia realizują zadania polegające na przyjmowaniu zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja zaprasza na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie. O ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, Komisja kieruje taką osobę na badanie przez biegłych psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Następnie przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych i jeżeli istnieją do tego przesłanki składa wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie. Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna. Poniżej zamieszczono wniosek o objęcie leczeniem odwykowym.

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym - wersja edytowalna (26kB) word
Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym - wersja PDF (223kB) pdf
 
3. Z dniem 01 stycznia 2021 r. rozpoczął swoją działalność Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Koronowie, który mieści się przy ul. Szosa Kotomierska 3 na II piętrze. Punkt udziela pomocy w zakresie: porad radcy prawnego, pomocy psychologa, psychoterapeuty. Jest to bezpłatna pomoc skierowana do mieszkańców Gminy Koronowo. Poniżej przedstawiono grafik specjalistów, do których można się zgłosić bez wcześniejszego umówienia.

Wykaz dyżurów specjalistów na rok 2024 (238kB) pdf
 
4.     Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej od wielu lat prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną w Koronowie. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego i skupia dzieci wymagające wsparcia z powodu zaburzeń zachowania, wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Świetlica socjoterapeutyczna spełnia rolę opiekuńczo-wychowawczą połączoną z profilaktyką. Oprócz zajęć świetlicowych, dzieci i młodzież mają zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, rozwiązywaniu problemów, z którymi nie są w stanie sobie poradzić oraz zajęcia przy komputerach. Świetlica socjoterapeutyczna mieści się w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 22 na I piętrze (Punkt Informacji Turystycznej).
 
Zajęcia wychowawcze odbywają się w następujące dni:
-poniedziałki w godz. 15:00-17:30,
-wtorki w godz. 15:00-17:30,
-środy w godz. 15:00-17:30,
-czwartki w godz. 15:00-17:30.
 
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w:

 
-piątki w godz. 14:00-17:00.
 
5. W Gminie Koronowo od wielu lat prowadzony jest Program edukacyjno-wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień w świetlicach wiejskich, którego celem jest profilaktyka adresowana do dzieci i młodzieży. Są to autorskie programy, przygotowane przez realizatorów. Obecnie w/w program jest prowadzony w 12 sołectwach. Istotą programu jest kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, wzajemnych relacji międzyludzkich, otwartości na świat, wzmacnianie poczucia własnej wartości, minimalizowanie lęków i niepokojów. Proponowana przez realizatorów forma profilaktyki poprzez zagospodarowanie wolnego czasu popołudniami, jak również wskazanie różnorodnych sposobów jego spędzania pokazuje młodym ludziom jak wiele mają możliwości. Program promuje zdrowy styl życia i przyczynia się do znacznego ograniczenia zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w programie. Poniżej przedstawiono miejsce i godziny spotkań:

- Krąpiewo (świetlica wiejska) poniedziałki i środy w godz. 15:00-18:00,
- Lucim (budynek gminny) poniedziałki i wtorki w godz. 14:30-17:30,
- Łąsko Wielkie (świetlica wiejska) czwartki i piątki w godz. 16:00-19:00,
- Mąkowarsko (Wiejski Dom Kultury) poniedziałki w godz. 15:30-17:30, wtorki i czwartki w godz. 16:00-18:00,
- Nowy Dwór (świetlica wiejska) poniedziałki i wtorki  w godz. 16:15-19:15,
- Okole (świetlica wiejska) wtorki i środy w godz. 15:00-17:00,
- Samociążek (świetlica wiejska) poniedziałki w godz. 15:10-19:10 i środy w godz.        17:30-19:30.
- Stary Dwór (świetlica wiejska) poniedziałki i środy w godz. 15:10-18:10,
- Wierzchucin Królewski (Wiejski Dom Kultury i SP) wtorki w SP w godz. 12:00- 14:00, środy w SP w godz. 14:00-15:00, czwartki w WDK w godz. 14:30-17:30,
- Wiskitno (świetlica wiejska) wtorki i czwartki w godz. 15:00-18:00,
- Witoldowo (SP) czwartki i piątki w godz. 15:15-18:15,
- Wtelno (świetlica wiejska, SP) poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 15:30-17:30.
 
6.     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie na podst. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t. j.) co roku dokonuje kontroli punktów sprzedaży i podawania w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniżej zamieszczono ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Koronowo.

7. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo za 2023 rok. (2640kB) pdf

Ogólny schemat kontroli Komisja RPA (151kB) pdf  

Ważne telefony:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie i Pełnomocnik Burmistrza Koronowa ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
·       52 382 64 82

Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej (7 dni w tygodniu w godz. 10:00 – 20:00)
·       22 668 70 00

SPZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
·       52 382 22 52

Komisariat Policji w Koronowie (kontakt dyżurny)
·       47 752 12 00

MGOPS (sekretariat)
·       52 567 31 11

Zespół Interdyscyplinarny
·       52 567 31 24

Grupa AA "Język Serca" (mityngi: czwartki 18:00 ul. Bydgoska 16, 86-010 Koronowo)
664 801 216

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (25 sierpnia 2016)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (13 września 2016, 06:30:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (25 kwietnia 2024, 14:02:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14110