Wydział Organizacyjny

Kierownik Wydziału
Michał Szałkowski
tel.: (52) 3826-402

Kadry

Monika Lewandowska
(52) 3826 402
Kancelaria – Biuro Podawcze
Daria Wankiewicz
Oskar Kasiorkiewicz
Anna Szlagowska
(52) 3826 405
Sekretariat
Beata Kolasińska
(52) 3826 410
Organizacja
Maja Olejnik
Paulina Jeszka
(52) 3826 403
Informatyka i Rozwoj Systemów IT
Michał Szałkowski
Michał Izbaner

(52) 3826 444
(52) 3826 449
Biuro Rady Miejskiej
Magdalena Wanda-Joras
(52) 3826 445
(52) 3826 447Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1)    realizacja zadań z zakresu Kancelarii – Biura  Podawczego:
a)    prowadzenie aktualnego rejestru kart usług w formie papierowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
b)    udzielanie podstawowych informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
c)    prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji i obsługa biura podawczego,
d)    prowadzenie ogólnego rejestru i zbioru umów w urzędzie,
e)    prowadzenie rejestru petycji wpływających do urzędu,
f)    udzielanie informacji o wysokości opłaty skarbowej oraz wysokości opłat i podatków lokalnych,
g)    udostępnienie do wglądu elektronicznej wersji Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz Dzienników Urzędowych,
h)    udzielanie informacji o funkcjonujących jednostkach organizacyjnych i pomocniczych gminy,
i)    przyjmowanie skarg i wniosków, wnoszonych również ustnie przez klientów urzędu,
j)    zakładanie profilu zaufanego,
2)    realizacja zadań z zakresu prowadzenia spraw kadrowych:
a)    przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska, zatrudnieniem, zwalnianiem, udzielaniem urlopów, zwolnień od pracy, rozliczaniem czasu pracy, awansami, nagradzaniem i karaniem,
b)    prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
c)    prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu oraz dokumentacji związanej z oceną okresową,
d)    prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym,
e)    przygotowywanie i aktualizacja regulaminu pracy i wynagrodzeń,
f)    wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3)    realizacja zadań z zakresu obsługi sekretariatu:
a)    zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej burmistrzów,
b)    prowadzenie rejestrów zarządzeń burmistrza, pełnomocnictw i upoważnień, skarg i wniosków oraz kontroli  zewnętrznej w urzędzie, delegacji służbowych i ich wydawanie, zawiadomień, postanowień i obwieszczeń sądowych,
c)    przygotowanie sprawozdań z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym,
d)    kontaktowanie klientów z kierownictwem urzędu i kierowanie ich do właściwych komórek,
e)    zarządzanie samochodami służbowymi,
4)    organizacja pracy pracowników zatrudnianych w ramach pomocy administracyjnej i obsługi gospodarczej,
5)    realizacja zadań z zakresu spraw organizacyjnych urzędu:
a)    zabezpieczenie materiałowo – techniczne stanowisk pracy w urzędzie,
b)    analiza kosztów funkcjonowania urzędu oraz dbałość o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
c)    zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa budynków urzędu pod względem p.poż. i bhp oraz nadzór nad bieżącymi i generalnymi remontami,
d)    realizacja  zadań z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów i referendów,
e)    sprawy socjalne,
6)    realizacja zadań z zakresu archiwum zakładowego:
a)    przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych urzędu,
b)    przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
c)    prowadzenie dokumentacji archiwum zakładowego,
7)    realizacja zadań z zakresu informatyki i rozwoju systemów IT, w tym:
a)    wdrażanie nowych systemów i programów informatycznych,
b)    planowanie i realizacja inwestycji informatycznych i teleinformatycznych urzędu,
c)    zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną urzędu, w szczególności:
  • administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, sprzętem sieciowym oraz bazami danych urzędu,
  • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych, w tym: zabezpieczenie oraz archiwizowanie baz danych
8) realizacja zadań z zakresu Biura Rady Miejskiej:
     a) prowadzenie spraw związanych z obsługą rady, a w szczególności obsługa kancelaryjno - 
         techniczna oraz merytoryczna rady i komisji rady,
     b) przekazanie właściwym jednostkom do realizacji i wiadomości podjętych przez radę uchwał,  
          postanowień proceduralnych, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii,
     c) przygotowanie sprawozdania z wykonania uchwał,
     d) organizowanie i obsługa narad oraz spotkań zwoływanych przez przewodniczącego rady,
         jego zastępców i przewodniczących komisji rady,
     e) organizowanie oraz obsługa narad i spotkań Koronowskiej Rady Senioralnej,
     f) prowadzenie spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych i
        oświadczeń o stanie majątkowym,
     g) prowadzenie rejestrów:
  • uchwały rady,
  • wniosków i interpelacji rady, 
  • jednostek pomocniczych gminy, 
  • gminnych jednostek organizacyjnych, 
  • klubów radnych,
    h) współpraca i obsługa jednostek pomocniczych gminy, tj. rad sołeckich i OKSM, w 
        szczególności obsługa wyborów organów jednostek pomocniczych gminy,
9) prowadzenie ubezpieczeń budynków i mienia urzędu oraz strażaków OSP.

metryczka


Wytworzył: Michał Szałkowski (17 września 2008)
Opublikował: Michał Szałkowski (17 września 2008, 14:55:27)

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (26 maja 2023, 11:28:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19452