Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Kierownik wydziału
Agnieszka Szwesta
tel. 52 3826 473

Zastępca kierownika wydziału
Angelika Walat
tel. 52 3826 471

Gospodarka nieruchomościami
Emilia Suska

Mariola Wosicka-Sztylka

Dorota Szulc
52 3826 422

52 3826 424

52 3826 422
Geodezja i gospodarka gruntami
Monika Miklasz
Eliza Rybak
52 3826 468
Gospodarka komunalna
Malwina Tkaczyk
Renata Lutowska

Patrycja Lipińska
Kamila Maciołek

Martyna Rakowska-Jiłka
Marta Kruszyńska
52 3826 443

52 3826 458


52 3826 423

Gospodarka Wodno-Ściekowa
Katarzyna Gwizdała
52 3826 423


Do zadań Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej należy:

1)    realizacja zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności:
a)    sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych,
b)    sprzedaż nieruchomości gminnych,
c)    dzierżawa i najem nieruchomości gminnych na rzecz osób fizycznych i prawnych,
d)    organizowanie przetargów na zbywanie bądź dzierżawę gruntów gminnych,
e)    oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
f)    wydawanie oświadczeń w sprawie pierwokupu nieruchomości,
g)    zamiany, nabywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy,
h)    prowadzenie spraw odszkodowawczych za grunty przejęte na cele publiczne,
i)    regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących współwłasnością gminy i osób prywatnych,
j)    prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
k)    prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz ewidencjonowanie nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2)    realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w myśl ustawy o finansach  publicznych i ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności:
a)    naliczanie należności z tytułu sprzedaży, zamiany, dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
b)    wystawianie faktur VAT przy dzierżawach, najmach i sprzedaży nieruchomości gminnych,
c)    ewidencjonowanie i windykacja należności cywilno-prawnych z majątku gminy, tj. czynszy dzierżawnych, opłat wieczystego użytkowania, sprzedaży majątku gminne-go, przekształceń, odszkodowań,
3)    realizacja zadań z zakresu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4)    realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności:
a)    wydawanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane,
b)    wprowadzanie zmian w Księgach Wieczystych oraz prostowanie niezgodności wynikających z różnicy zapisów pomiędzy ewidencją gruntów a zapisami w Księgach Wieczystych,
c)    ujawnianie prawa własności nieruchomości na rzecz gminy w sądzie,
d)    nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości,
e)    przeprowadzanie rozgraniczenia nieruchomości z urzędu na potrzeby gospodarki na-rodowej lub interesu społecznego,
f)    wydawanie decyzji zatwierdzającej granice i znaki,
5)    komunalizacja działek Skarbu Państwa i regulacja mienia komunalnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
6)    realizacja zadań z zakresu ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym trans-porcie zbiorowym i ustawy o drogach,
7)    wykonywanie zadań powierzonych z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy  wojennych,
8)    nadzór i kontrola nad pracownikami społecznie- użytecznymi w ramach porozumienia pomiędzy urzędem pracy a opieką społeczną,
9)    realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:
  • nadzór nad utrzymaniem czystości ulic i placów,
  • nadzór nad utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych,
  • nadzór nad sprawami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  • utrzymanie zieleni gminnej,
  • cmentarz komunalny,
  • parkingi,
10)    realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
a)    opracowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami oraz  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo,
b)    sprawowanie kontroli zapewnienia czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości,
c)    prowadzenie ewidencji deklaracji na odbieranie odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
d)    wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
e)    prowadzenie postępowań w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
f)    pozyskiwanie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska oraz nadzór nad ich wykorzystaniem i rozliczeniem,
g)    przyjmowanie, ocena, weryfikacja, wprowadzanie do systemu deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h)    prowadzenie bazy danych nieruchomości i podmiotów objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (6 sierpnia 2019, 14:50:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (19 września 2022, 11:39:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18324