Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


Kierownik Wydziału
Jarosław Stoba
tel. 523826-418
email: jaroslaw.stoba@um.koronowo.pl

Ewidencja Ludności
Marzena Tomaszewska-Rybka

Agnieszka Żydowicz

Anna Kop
(52) 3826 466
Dowody Osobiste
Daria Ozimkowska
Katarzyna Obarzanek-Świtała
(52) 3826 464
Sprawy Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Karolina Szałkowska
(52) 3826 483
Gospodarka Mieszkaniowa
Renata Szczukowska

Kamila Wanatowska
(52) 3826 484
Sprawy wojskowe, obywatelskie i gminna ochrona przeciwpożarowa-
(52) 3826 474Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Michał Szulc
Aleksandra Kollit
Paweł Nowicki
Mateusz Chruściński
Aleksandra Sandomierz(52) 3826 475


Wydział mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania kryzysowego należy:


1)    realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
a)    nadzór nad realizacją przedsięwzięć obronnych w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych podległych burmistrzowi,
b)    koordynowanie i realizacja zadań należących do Szefa Obrony Cywilnej Gminy Koronowo,
c)    współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2)    realizacja zadań z zakresu  powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
3)    prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń publicznych oraz zezwoleń na prowadzenie imprez masowych,
4)    organizacja kąpielisk gminnych i zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie Zalewu Koronowskiego,
5)    realizacja zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w szczególności:
a)    przyjmowanie i realizacja zgłoszeń o zdarzeniach i zagrożeniach, które wystąpiły na terenie gminy,
b)    obsługa systemów łączności, powiadamiania i alarmowania oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa.
6)    realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:
a)    prowadzenie rejestru mieszkańców,
b)    prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców w wyborach,
c)    sporządzanie wykazów związanych z prowadzeniem obowiązku szkolnego,
7)    realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych,
8)    realizacja zadań z zakresu spraw zdrowia i osób niepełnosprawnych:
a)    wydawanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego,
b)    współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Pełnomocnikiem Wojewody ds. Obsługi Niepełnosprawnych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Koronowie oraz innymi jednostkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, związkami i stowarzyszeniami w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
c)    realizowanie regionalnych programów zdrowotnych,
d)    wykonywanie zadań powierzonych z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
9)    przeprowadzanie konkursów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym,
10)    realizacja zadań z zakresu gminnej gospodarki mieszkaniowej, w szczególności:
a)    opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
b)    załatwianie spraw, zgodnie z przyjętymi zasadami, wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym:
  • rozpatrywanie wniosków o najem lokali,
  • sporządzanie wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu w danym roku,
  • wystawianie skierowań dla osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu,
  • realizacja prawomocnych wyroków sądowych przyznających uprawnienie do lokalu,
  • rozpatrywanie wniosków w sprawie zamiany lokali,
  • stwierdzanie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy,
c)    obsługa Komisji Mieszkaniowej,
d)    sporządzanie zestawień dotyczących czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
e)    współpraca z zarządcą nieruchomości gminnych, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie oraz innymi podmiotami.
11) zarządzanie samochodami służbowymi.

metryczka


Wytworzył: Michał Szałkowski (15 września 2008)
Opublikował: Michał Szałkowski (15 września 2008, 14:34:32)

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (3 stycznia 2024, 08:50:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38400