2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Kontrole przeprowadzone w 2004 roku

 1. Organ kontrolujący:
  KPUW WPS Bydgoszcz

  Zakres kontroli:

  Realizacja zadań zleconych
  Czas trwania:
  05.02.2004 r. - 05.02.2004 r.

 2. Organ kontrolujący:
  Inspektorzy Wojewódzcy z Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego działając na podstawie upoważnień Nr 444/2004 oraz Nr 443/2004 z dnia 17.02.2004 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego Pana Romualda Kosieniaka

  Zakres kontroli:

  - kontrola aktów wewnętrznych:
  a: Statutu,
  b: Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu Pracy
  - terminowości załatwiania skarg i wniosków,
  - kontrola realizacji rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań Wojewody,
  - realizacja zadań zleconych oraz kontrola porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
  Czas trwania:
  od 19.02.2004 r. do 5.03.2004 r.
  Ocena kontrolowanej działalności.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego Zespół kontrolny stwierdził:
  1. w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koronowie:
  Statut Urzędu Miejskiego w Koronowie jest zgodny z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym. Każda zmiana w powyższym akcie dokonywana jest uchwałą, która niezwłocznie przesyłana jest do Urzędu Wojewódzkiego.
  Obowiązujący Regulamin organizacyjny określa szczegółowo i wyczerpująco organizację i zasady działania Urzędu oraz zasady i zakres spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.
  Regulamin pracy zgodny jest z art. 104’ Kodeksu pracy. Kontrolujący nie wnoszą uwag do postanowień w nim zawartych.

  2. w zakresie terminowości załatwiania skarg i wniosków:
  Na drzwiach wejściowych do sekretariatu Urzędu znajduje się informacja o dniach i godzinach przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza. W rejestrze skarg jak i wniosków w 2003 r. zarejestrowano 3 pisma kwalifikując jako skargi. Terminy udzielania odpowiedzi zostały zachowane.
  Stwierdzono poprawność prowadzenia spraw z zakresu skarg i wniosków.

  3. w zakresie kontroli realizacji zadań zleconych i porozumień z zakresu administracji rządowej:
  a) ewidencja ludności - większość decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego wydawana była w ciągu 2 lub 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zwłoka w załatwianiu spraw wynikała z przyczyn niezależnych od Urzędu. Niezgodnie z art. 36 ust. l Kpa. Urząd nie zawiadamiał stron o nie załatwieniu sprawy w terminie przewidzianym wart. 35 Kpa, jednocześnie nie podając przyczyny zwłoki oraz nie wskazując nowego terminu załatwienia sprawy. Ponadto w niektórych przypadkach nie dokonywano skasowania pobranej opłaty skarbowej, co jest niezgodne z § 39 ust. 2 i 4 instrukcji kancelaryjnej. W kilku przypadkach nie umieszczano pieczątki wpływu określającej datę otrzymania korespondencji i numeru ewidencyjnego z rejestru kancelaryjnego (§ 6 ust. 11 instrukcji kancelaryjnej),
  b) ewidencja działalności gospodarczej:
  - na wnioskach o dokonanie wpisu, zmiany oraz o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej brak było pieczątki wpływu do Urzędu,

  Zaleca się przestrzeganie zapisów instrukcji kancelaryjnej i Kpa.

  W pozostałym zakresie objętym kontrolą tj.: akty stanu cywilnego, przeciwdziałanie narkomanii, cmentarnictwo wojenne oraz pomoc społeczna nie stwierdzono nieprawidłowości.

  Ocenę ogólną kontrolowanej działalności należy określić jako pozytywną. Jednostka w 2003 r. realizowała poprawnie zadania ustawowo - statutowe. Wskazane w protokole uchybienia i nieprawidłowości nie wpływają znacząco na sposób, jakość realizacji zadań przez jednostkę.
  Na tym protokół zakończono sporządzając go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika kontrolowanej jednostki i przeprowadzającego kontrolę.

  Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia Wojewodzie w terminie 14 dni od otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.

  Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu Wojewodzie pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.
  Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano w protokole kontroli uwagi i wnioski, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, poinformować Wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

  Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Urzędu Miejskiego w Koronowie pod pozycją 2/2004.

  Protokół został podpisany w dniu 19.03.2004 r. w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

  Miejsce udostępnienia protokołu
  Pełna treść protokołu dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Koronowie na stanowisku Sekretarz gminy (pok. 18) w godzinach pracy Urzędu

 3. Organ kontrolujący:
  KM PSP w Bydgoszczy

  Zakres kontroli:

  Sieć hydrantowa zewnętrzna, utrzymanie obiektów
  Czas trwania:
  30.03.2004 r. - 31.03.2004 r.

 4. Organ kontrolujący:
  KPUW w Bydgoszczy

  Zakres kontroli:

  Kontrola dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rejestracja przedpoborowych r. 1986
  Czas trwania:
  12.10.2004 r. - 12.10.2004 r.

 5. Organ kontrolujący:
  Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki

  Zakres kontroli:

  Kontrola kontraktu wojewódzkiego
  Czas trwania:
  22.10.2004 r. - 22.10.2004 r.


metryczka


Wytworzył: Szałkowski Michał (6 lutego 2008)
Opublikował: Michał Szałkowski (6 lutego 2008, 10:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8434