Wydział Finansowo - Budżetowy


Kierownik Wydziału
Barbara Koniarska
tel. 52 3826-431

Wydział mieści się w pokojach: 8, 9, 14, 15, 19, 20 w budynku przy ul. Plac Zwycięstwa 1
tel.: (52) 3826-427- sprawy podatkowe
(52) 3826-428 - sprawy podatkowe
(52) 3826-429 - sprawy podatkowe
(52) 3826-432 - sprawy podatkowe
(52) 3826-439 - sprawy podatkowe
(52) 3826-433 - kasa

Barbara Cerska
(52) 3826 436
Mirosława Kłosowska
(52) 3826 427
Jolanta Szamocka
(52) 3826 428
Renata Foleżyńska(52) 3826 436
Izabela Latos-Dufka
(52) 3826 432
Agnieszka Zadrożna
(52) 3826 439
Hanna Kaniewska(52) 3826 434
Jolanta Tyburska(52) 3826 416
Katarzyna Wróbel
(52) 3826 435
Halina Dyrcz(52) 3826 438
Ewelina Wawrzyniak
(52) 3826 437


Bogusława Bazali
(52) 3826 434Do zadań Wydziału Finansowo – Budżetowego należy:

1)    wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem projektu budżetu i realizacja budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2)    prowadzenie księgowości organu w zakresie planowania i wykonania budżetu gminy oraz opracowywanie okresowych, rocznych, jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
3)    prowadzenie księgowości urzędu, w tym rejestru dochodów budżetowych, wydatków i kosztów, w zakresie ustawy o rachunkowości oraz opracowywanie okresowych i rocznych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
4)    prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem należności z tytułów określonych w odrębnych przepisach oraz podatków i opłat lokalnych,
5)    prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i rozliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
6)    planowanie pozostałych dochodów własnych gminy wraz z ich windykacją,
7)    kontrola planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy,
8)    prowadzenie zadań gminy w zakresie gospodarki finansowej sołectw zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim,
9)    rozliczanie podatku od towarów i usług w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług,
10)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem poręczeń wierzytelności wynikających z zabezpieczeń obligacji,
11)    prowadzenie ewidencji majątku gminy i udziałów, w tym prowadzenie ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych urzędu,
12)    stała aktualizacja danych mających wpływ na wielkość podatków w zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
13)    egzekucja podatków lokalnych w zakresie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
14)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w zapłacie podatków, opłat lokalnych i innych należności gminy w granicach posiadanych uprawnień, w zakresie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty podatku lokalnego i umorzeń,
15)    wydawanie postanowień burmistrza w sprawach dotyczących rozłożenia na raty, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków stanowiących dochody Gminy, a realizowanych przez urząd skarbowy w zakresie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
16)    wydawanie zaświadczeń o składnikach majątkowych, o niezaleganiu w opłacie podatków i dochodach z gospodarstw rolnych,
17)    rozliczanie poborców podatkowych,
18)    sporządzanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami,
19)    prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
20)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym,
21)    przeprowadzanie oględzin i  kontroli podatkowych,

metryczka


Wytworzył: - (12 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (12 stycznia 2006, 20:15:14)

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (4 marca 2021, 08:54:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26190