Wybory ławników sądowych 2015


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015  poz. 133) Rada Miejska w Koronowie do końca października 2015 r. dokona wyboru ławników na nową kadencję 2016 – 2019:
·   do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 4 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
·   do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 6 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)     jest nieskazitelnego charakteru;
3)     ukończył 30 lat;
4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)     nie przekroczył 70 lat;
6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)     duchowni;
7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)     radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika  dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 24 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia  załącza się następujące dokumenty:
1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póżn. zm.),  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)     dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników oraz zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej w Koronowie, ul. Farna 24, pokój nr 24,  tel. nr 52 3826-445 w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 7.30 - 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 - 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 - 14.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych lub które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej w Koronowie po upływie terminu tj. 30 czerwca 2015 r.  pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wymagane dokumenty:
                                                              
       Przewodniczący Rady Miejskiej
       w Koronowie
       Włodzimierz Domek


Wytworzył: Adela Rojek (3 czerwca 2015)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (3 czerwca 2015, 13:28:12)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (8 czerwca 2015, 07:54:42)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4474

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij