Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Kierownik Wydziału
Agata Szulc
tel. 52 3826 469

Ochrona środowiska i przyrody
tel. 52 3826 425
Dariusz Smoliński
Roman Romański

tel. 52 3826 421
Agnieszka Nowicka
Agnieszka Lubińska

tel. 52 3826 441
Urszula Dufka
Ewelina Wilk

Stanowisko ds. zarządzania energią i ochrony krajobrazu
tel. 52 3826 442
Jerzy Michalski

Rolnictwo
tel. 52 3826 421
Anna Gliszczyńska

Do zadań Wydział  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią należy, w szczególności:
1)     realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym:
a) w zakresie ochrony powietrza,
b) w zakresie ochrony przed hałasem,
c) w zakresie wprowadzania do powietrza gazów i pyłów,
d) w zakresie wprowadzania substancji do środowiska,
e) w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
f)  w przedmiocie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, realizacja zadań z zakresu ustawy prawo łowieckie,
h)     realizacja zadań z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze, w tym:
-       w zakresie zapobiegania powstawaniu osuwisk,
-       opiniowanie zatwierdzania projektu robót geologicznych,
-       opiniowanie planu ruchu górniczego,
-       opiniowanie warunków do udzielanych koncesji,
2)     realizacja zadań z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w tym:
a) ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko w zakresie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) podawanie do publicznej wiadomości informacji o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw,
c) opiniowanie przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000,
3)     realizacja zadań z zakresu ustawy o odpadach, w szczególności:
a) realizacja programu usuwania odpadów azbestowych,
b) monitoring wysypiska odpadów komunalnych,
c) w zakresie działań zmierzających do zamknięcia składowisk odpadów na terenie Gminy Koronowo,
4)     realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody (wycinki drzew, pomniki przyrody),
5)     realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6)     realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie roślin,
7)     realizacja zadań z zakresu ustawy o lasach,
8)     realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt:
a) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
b) wykonywanie zadań przyjętych w Programie Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt,
9)   realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo wodne,
10)  prowadzenie zadań związanych z polityką energetyczną.
11)  realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
12)  realizacja zadań z zakresu ustawy o nawozach i nawożeniu,
13)  realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych,
14)  realizacja zadań Burmistrza z zakresu ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
15)  obsługa producentów rolnych, współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich,
16)  realizacja zadań zleconych, w tym prowadzenie spraw związanych z niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi występującymi na terenie Gminy Koronowo,
17) współorganizowanie narad z sołtysami

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (6 sierpnia 2019, 14:59:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (11 stycznia 2021, 09:03:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4693