Karta usług Nr 12 - DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione-szacunki. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
  • Właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, 

CZAS REALIZACJI
 
Deklarację uznaje się za złożoną z chwilą wpływu do Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 1 (biuro podawcze) lub pokój nr 5a przy ul. Al. Wolności 4 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. oraz termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego wpływem pismo zostało:
  1. wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i został wystawiony dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy.
  2. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Formularz deklaracji składany przez właściciela nieruchomości, w zależności od jej typu oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość tj.:
1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi (załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/308/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 lutego2021 r. poz. 771 ze zm.)
2. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej, na której zamieszkują mieszkańcy (co najmniej 5 osób na nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej), jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, (załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/308/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 lutego2021 r. poz. 771 ze zm.)

OPŁATY - Za złożenie deklaracji opłaty nie pobiera się.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej jest uzależniona od ilości osób ją zamieszkujących

Opłatę uiszcza się w trybie miesięcznym do 15-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, zgodnie z zapisami Uchwały nr XVIII/154/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r. r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r., poz. 6846 ze zm., z 2020 r., poz. 5965, z 2021 r. poz. 1934 ).

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy złożenia deklaracji.
Na decyzję Burmistrza Koronowa ustalającą wysokość opłaty (wydanej w przypadku nie złożenia deklaracji lub wątpliwości co do zawartych w niej informacji) służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Koronowa.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.)
  • Uchwała Nr XXXV/308/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 lutego2021 r.) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z dnia 12 lutego 2021 r., poz. 771 ze zm.)
  • Uchwała nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej ( Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z dnia 12 lutego 2021 r., poz. 770).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej,

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 3862 443   FAX: +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Pl. Zwycięstwa 1: Poniedziałek, Środa, Czwartek : 7:30 – 15:30, Wtorek 7:30 – 17.00, Piątek: 7:30 – 14:00; Al. Wolności 4 : Poniedziałek - Piątek w godz. od 7:00 do 15:00.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Po złożeniu po raz pierwszy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na daną nieruchomość, zobowiązany otrzymuje etykietę z indywidualnym numerem rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Koronowie, na który należy uiszczać opłatę.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji lub wystąpią uzasadnione wątpliwości co do zawartych w niej informacji, na podst. art 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Koronowa określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając uzasadnione szacunki - w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Jedna deklaracja dotyczy jednej nieruchomości. Deklarację należy złożyć za każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku deklaracji z nieruchomości zamieszkałej należy zadeklarować ilość osób faktycznie ją zamieszkujących (a nie zameldowanych).
Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).
Stawki opłat zostały określone Uchwałą nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej ( Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z dnia 12 lutego 2021 r., poz. 770).

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, tel. 58 382 64 10.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych t.j. w celu związanym z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
4. W sytuacji, w której konieczne będzie wydanie w Państwa sprawie decyzji administracyjnej, może wystąpić potrzeba uzupełnienia danych osobowych, stosownie do wymagań, które wynikają z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, realizującym usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie (w szczególności w zakresie usług informatycznych i prawnych),
 innym osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 poprawiania swoich danych osobowych,
 wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


FORMULARZE DO POBRANIA

Załącznik 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej, na której zamieszkują mieszkańcy (co najmniej 5 osób na nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej), jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, (załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/308/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 lutego2021 r. poz. 771 ze zm.)
Załatw sprawę za pomocą platformy ePUAP

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:41:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (18 października 2021, 15:17:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3518