Karty usług

Karty usług

Karta Usług Nr 113 - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek/uchwała)

OPIS USŁUGI - usługa ma zastosowanie na różnych etapach przygotowywania lub obowiązywania wszystkich aktów planowania przestrzennego. Za pomocą tego samego wzoru dokumentu można złożyć: wniosek do projektu aktu planowania [...]

Karta Usług nr 111 - WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu.   KOGO DOTYCZY USŁUGA Osób, które ubiegają się o przedłużenie umowy najmu [...]

Karta Usług nr 112 - WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO – WYCHOWANEK PLACÓWKI DOMU DZIECKA

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo – wychowanek Placówki Domu Dziecka. KOGO DOTYCZY [...]

Karta Usług Nr 109 - Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

OPIS USŁUGIOpłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości od 15% - 25% ceny [...]

Karta Usług 108 - PRZYWRÓCENIE TYTUŁU PRAWNEGO DO ZAJMOWANEGO LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.   KOGO DOTYCZY USŁUGA Dotychczasowych najemców, [...]

Karta Usług Nr 107 - O USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie ustalania innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy o [...]

Karta usług Nr 106 - UDZIELENIE 50 % BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 [...]

Karta Usług nr 105 - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzeatrgowym na podstawie art. 32 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce [...]

Karta Usług Nr 104 - WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków, dla których Burmistrz Koronowa jest organem [...]

Karta Usług Nr 103 - ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO W RAMACH PROGRAMU „LOKAL ZA REMONT”

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo w ramach programu „Lokal za remont”.   KOGO DOTYCZY USŁUGA Osób [...]

KARTA USŁUG NR 101 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego budynku położonego na obszarze gminy Koronowo, który podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Koronowa.KOGO [...]

Karta Usług nr 100 - POTWIERDZENIE UMOWY DZIERŻAWY NA PODSTAWIE USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia uzyskanie potwierdzenia przez Burmistrza Koronowa zawarcia umowy dzierżawy w trybie art. 28 ust. 4 pkt 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym [...]

Karta usług Nr 99 - OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia zrealizowanie ustawowego obowiązku, polegającego na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji [...]

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU PESEL I REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL, będą mogły w danym roku kalendarzowym uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru [...]

Karta usług Nr 96 - DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

OPIS USŁUGI Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych [...]

Karta usług nr 95 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE BONIFIKATY

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe [...]

Karta usług nr 94 - WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

OPIS USŁUGI   Z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć [...]

Karta usług Nr 48 - WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO W DRODZE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OPIS USŁUGI - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnegoKOGO DOTYCZY USŁUGA - Właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz osoba, która ten lokal [...]

Karta usług Nr 45 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI NA WNIOSEK ZAINTERESOWANEJ OSOBY

OPIS USŁUGI - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności na wniosek zainteresowanej osoby: - poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, - poświadczenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego, - [...]

Karta usług nr 93 - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI PRZECHOWYWANEJ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM URZĘDU MIEJSKIEGO W KORONOWIE

OPIS USŁUGIUdostępnianie dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego w celu wglądu w akta sprawy, sporządzania notatek, wykonania kserokopii, uwierzytelnionej kserokopii lub wykonanie odpisu. Czynności te są dokonywane wyłącznie [...]

Karta usług Nr 92 - ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Karta usług Nr 76 - WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI - Postępowanie wszczyna wniosek przedsiębiorcy, a kończy wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.KOGO DOTYCZY USŁUGA [...]

Karta usług Nr 91 - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

PODSTAWA PRAWNAZgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.  z 2014 r. poz. 498 z dnia 17.04.2014 r.) przestała obowiązywać ustawa z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych  (t. j. [...]

Karta usług Nr 90 - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie „Zezwolenia  na przeprowadzenie imprezy masowej”.   KOGO DOTYCZY USŁUGA - Dotyczy osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek [...]

Karta usług Nr 79 - ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANIU IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa „Zawiadomienia o planowanym organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej”.   KOGO DOTYCZY USŁUGA - Dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek [...]

Karta usług Nr 75 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE W WYKAZIE KĄPIELISK

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia organizatorowi kąpieliska przekazanie do Burmistrza Koronowa  do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk, [...]

Karta usług Nr 74 - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy [...]

Karta usług Nr 81 - ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLE ELEKTROMAGNETYCZNE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie – zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcamiKOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizycznej niebędącej [...]

Karta usług Nr 70 - ZGŁOSZENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z INSTALACJI NIE WYMAGA POZWOLENIA A WYMAGA ZGŁOSZENIA

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie osobom fizyczne niebędące przedsiębiorcami przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia a wymaga [...]

Karta usług Nr 89 - NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

OPIS USŁUGI - Wniosek o nadanie medalu przedkłada się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w [...]

Karta usług Nr 88 - WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA

OPIS USŁUGI – postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska. Wniosek o zmianę imienia [...]

Karta usług Nr 87 - WYDANIE DECYZJI O SKRÓCENIU MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

OPIS USŁUGI - kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.   KOGO DOTYCZY USŁUGA - [...]

Karta usług Nr 86 - WYDANIE ODPISÓW ZUPEŁNYCH, ODPISÓW SKRÓCONYCH, WIELOJĘZYCZNYCH

OPIS USŁUGI – odpisy aktów wydaje się z rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwu, małżonków lub przedstawiciela ustawowego, opiekunowi. Mogą być [...]

Karta usług Nr 85 - ZMIANA IMIENIA/IMION/DZIECKA W AKCIE URODZENIA

OPIS USŁUGI - w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego  oświadczenie o zmianie imienia dziecka zamieszczonego w tym [...]

Karta usług Nr 84 - PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA

OPIS USŁUGI - to jedna z form ustalenia ojcostwa, która polega na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem tego dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od [...]

Karta usług Nr 83 - PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA OŚWIADCZENIA MAŁŻONKÓW, ŻE DZIECKO BĘDZIE NOSIŁO TAKIE SAMO NAZWISKO, JAKIE NOSI ALBO NOSIŁOBY ICH WSPÓLNE DZIECKO

OPIS USŁUGI - jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem zgodne oświadczenia, że [...]

Karta usług Nr 78 - ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

OPIS USŁUGI - Udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na realizacje zadań publicznych odbywa się poprzez powierzenie lub wsparcie (dofinansowanie) jego wykonania zgodnie z działalnością statutową w dziedzinie objętej tematyką [...]

Karta usług Nr 73 - ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ PODMIOTOM WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

OPIS USŁUGI – Udzielanie dotacji na zadania pożytku publicznego, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U.    z 2023 r., poz. 571) w sferze [...]

Karta usług Nr 69 - WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KORONOWO

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie  do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o wydzierżawienie gruntu gminnegoKOGO DOTYCZY USŁUGA - Mieszkańców Gminy KoronowoCZAS REALIZACJI - Odpowiedź o sposobie realizacji wniosku w terminie [...]

Karta usług Nr 68 - PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE DO POPRZEDNIEGO UŻYWANEGO NAZWISKA

OPIS USŁUGI - w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed [...]

Karta usług Nr 67 - ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

OPIS USŁUGI - Podjęcie i wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby i podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności przewozowej.CZAS REALIZACJI - do 14 dni.WYMAGANE DOKUMENTY1. [...]

Karta usług Nr 64 - SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie nabycia przez najemcę zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu.KOGO DOTYCZY USŁUGA - Usługa dotyczy najemcy lokalu [...]

Karta usług Nr 62 - LICENCJA TAXI

OPIS USŁUGI - Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wymaga uzyskania licencji. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu [...]

Karta usług Nr 61 - USTALENIE OPŁAT PLANISTYCZNYCH

OPIS USŁUGI - Opłata planistyczna (renta planistyczna) jest jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy organ ustali, że wszystkie przesłanki [...]

Karta usług Nr 44 - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

OPIS USŁUGI - jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski przed organem obcego państwa należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z [...]

Karta usług Nr 43 - ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO

OPIS USŁUGI – małżeństwo zawarte w obecności duchownego podlega prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo występują do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego . [...]

Karta usług Nr 42 - UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI - uzupełnienie aktu stanu cywilnego  następuje na wniosek lub z urzędu, jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych. Istnieje możliwość uzupełnienia danych na podstawie innych aktów stanu [...]

Karta usług Nr 41 - SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI - jeżeli akt stanu cywilnego zawiera niezgodności z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub z innymi aktami stanu cywilnego podlega sprostowaniu w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego [...]

Karta usług Nr 40 - PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI - jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Z [...]

Karta usług Nr 39 - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

OPIS USŁUGI – akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze [...]

Karta usług Nr 38 - REJESTRACJA ZGONÓW

OPIS USŁUGI - zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu  albo na miejsce znalezienia zwłok na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z [...]

Karta usług Nr 37 - REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW

OPIS USŁUGI – osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedkładają dokument tożsamości kierownikowi USC (lub konsulowi). Składają pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody  uniemożliwiające zawarcie [...]

Karta usług Nr 72 - WSTĄPIENIE W NAJEM PO ZGONIE NAJEMCY

OPIS USŁUGI – Usługa umożliwia złożenie  do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po zgonie najemcy.KOGO DOTYCZY USŁUGA – Osoby, które nabyły uprawnienia do [...]

Karta usług Nr 71 - ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH Z "URZĘDU" BĄDŹ WZAJEMNA

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie  do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo bądź o wzajemną zamianę lokalu.KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby, które są zainteresowane [...]

Karta usług Nr 56 - WYKONANIE WYROKU O EKSMISJĘ

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawach związanych z realizacją wyroków o eksmisję z prawem do najmu socjalnego lokalu bądź o wskazanie tymczasowego pomieszczenia.KOGO DOTYCZY USŁUGA - [...]

Karta usług Nr 55 - WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ GRANICE I ZNAKI

OPIS USŁUGI - Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia [...]

Karta usług Nr 51 - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia wydanie dowodu osobistego.   KOGO DOTYCZY USŁUGA Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej   CZAS REALIZACJI Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. WYMAGANE [...]

Karta usług Nr 50 - NADANIE NUMERU PESEL

OPIS USŁUGI - Nadanie numeru PESELKOGO DOTYCZY USŁUGA - ZainteresowanegoCZAS REALIZACJI - Niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie [...]

Karta usług Nr 49 - ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

OPIS USŁUGI - 1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego2. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,3. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej4. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej [...]

Karta usług Nr 47 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

OPIS USŁUGI - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowyKOGO DOTYCZY USŁUGA - Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu [...]

Karta usług Nr 46 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

OPIS USŁUGI - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowyKOGO DOTYCZY USŁUGA - Zainteresowanego CZAS REALIZACJI - NiezwłocznieWYMAGANE DOKUMENTYFormularz: „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”Ważny dokument [...]

Karta usług Nr 77 - WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OPIS USŁUGI – Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.KOGO DOTYCZY USŁUGA  - Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.CZAS REALIZACJI- Do 1 miesiąca, a w [...]

Karta usług Nr 54 - WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia wpis działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).   KOGO DOTYCZY USŁUGA   Osoby fizyczne.   CZAS REALIZACJI [...]

Karta usług Nr 53 - ZAŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU DANYCH O PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCYM W EWIDENCJI GMINNEJ DO 31.12.2011 R.

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu przedsiębiorcy w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Koronowa do 31.12.2011 r.   KOGO DOTYCZY [...]

Karta usług Nr 82 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

OPIS USŁUGI - Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia, o którym mowa [...]

Karta usług Nr 66 - ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANYCH ZA AGRESYWNĄ

PODSTAWA PRAWNA Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1580)   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów [...]

Karta usług Nr 63 - ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

OPIS USŁUGI - Usługa pozwala na uzyskanie na wniosek zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, [...]

Karta usług Nr 52 - ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

OPIS USŁUGI - Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia, o którym mowa udziela w drodze decyzji [...]

Karta usług Nr 36 - ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI – akt stanu cywilnego może zostać odtworzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego (czynność materialno-techniczna), jeżeli nie posiada on papierowej księgi stanu cywilnego (uległa zaginięciu lub zniszczeniu), w której [...]

Karta usług Nr 80 - ZGŁOSZENIE INSTALACJI, KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA, PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI

OPIS USŁUGI - Zgłoszenie instalacji wymagających zgłoszeniaKOGO DOTYCZY USŁUGA - W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zamierzające prowadzić/prowadzące instalację, z której [...]

Karta usług Nr 35 - WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ROZGRANICZAJĄCEGO

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie wydania postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczającego.KOGO DOTYCZY USŁUGA Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do [...]

Karta usług Nr 34 - PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.KOGO DOTYCZY USŁUGA – Każdego, kto jest zainteresowany przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowyCZAS REALIZACJI [...]

Karta usług Nr 33 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ODRĘBNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o wydanie zaświadczenia o odrębności nieruchomości, tj. działce odrębnie oznaczonej w katastrze nieruchomości, na które nie jest wymagane wydanie decyzji [...]

Karta usług Nr 32 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM W CELU ZALICZENIA DO PRACOWNICZEGO STAŻU PRACY

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o wydanie zaświadczenia o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.KOGO DOTYCZY USŁUGAOsoby pracującej w [...]

Karta usług Nr 31 - PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

OPIS USŁUGINieruchomości stanowiące własność Gminy Koronowo mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste. Użytkownik wieczysty nieruchomości może złożyć wniosek o przekształcenie przysługującego mu prawa w prawo własności [...]

Karta usług Nr 30 - UMORZENIE, ODROCZENIE , ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej do Burmistrza Koronowo wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i [...]

Karta usług Nr 29 - ZAŚWIADCZENIA O DOCHODOWOŚCI

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego.   KOGO DOTYCZY USŁUGA   O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą [...]

Karta usług Nr 28 - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.KOGO DOTYCZY USŁUGAPrzedsiębiorcy, obywateleCZAS REALIZACJI - do 30 dniTermin może zostać przedłużony [...]

Karta usług Nr 27 - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia dokonanie podziału nieruchomości poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie. Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania [...]

Karta usług Nr 26 - UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na [...]

Karta usług nr 25 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

OPIS USŁUGI  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowej oczyszczalni ścieków. [...]

Karta usług Nr 24 - ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie. Wniosek należy złożyć 1 miesiąc przed planowanym [...]

Karta usług Nr 23 - ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.   KOGO DOTYCZY USŁUGA Osób, które ubiegają się o przydział [...]

Karta usług Nr 22 - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

OPIS USŁUGI Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku lub zgłoszenia w powyższej sprawie. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 [...]

Karta usług Nr 21 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;2) [...]

Karta usług Nr 20 - ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO Z TYTUŁU ZAKUPU GRUNTÓW NA UTWORZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO DO POWIERZCHNI 100 ha

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni 100 ha poprzez złożenie do Burmistrza Miasta [...]

Karta usług Nr 19 - DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Koronowa, jeżeli teren jest położony na [...]

Karta usług Nr 18 - USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia ustalenie warunków zabudowy dla terenu w przypadku braku planu miejscowego. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Koronowa, jeżeli teren jest położony na obszarze gminy Koronowo. W wyniku rozpatrzenia wniosku, [...]

Karta usług nr 17 - ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Koronowie o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.KOGO DOTYCZY USŁUGAWnioskodawcą może być strona, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy. [...]

Karta usług Nr 16 - ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE MIEJSCOWYM

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez [...]

Karta usług Nr 15 - WYPISY I WYRYSY Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyżej sprawie.KOGO DOTYCZY USŁUGAWnioskodawcyCZAS REALIZACJI – do 30 [...]

Karta usług Nr 14 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku położonego na obszarze gminy Koronowo, który podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Koronowa.KOGO DOTYCZY [...]

Karta usług Nr 13 - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA

OPIS USŁUGIUsługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydawanie zaświadczenia o przedmiocie opodatkowania.KOGO DOTYCZY USŁUGAO wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne [...]

Karta usług Nr 12 - DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza [...]

Karta usług Nr 11 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek leśny.     KOGO DOTYCZY USŁUGA   Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości [...]

Karta usług Nr 10 - DEKLARACJA DR-1 NA PODATEK ROLNY

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek rolny.   KOGO DOTYCZY USŁUGA   Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających [...]

Karta usług Nr 9 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek od nieruchomości.   KOGO DOTYCZY USŁUGA   Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających [...]

Karta usług Nr 8 - ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.   KOGO DOTYCZY USŁUGA   Podatnik podatku rolnego   CZAS REALIZACJI – do 30 dni [...]

Karta usług Nr 7 - ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.   KOGO DOTYCZY USŁUGA   O wydanie [...]

Karta usług Nr 6 - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek od środków transportowych.   KOGO DOTYCZY USŁUGA   Osoby fizyczne, osoby prawne będące [...]

Karta usług Nr 5 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

OPIS USŁUG   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa  informacji o lasach. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest burmistrz. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, [...]

Karta usług Nr 4 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa informacji w sprawie podatku rolnego.  Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest burmistrz.  Osoby fizyczne są obowiązane złożyć [...]

Karta usług Nr 3 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest [...]

Karta usług Nr 2 - NADPŁATY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych i osób prawnych), rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, od środków [...]

Karta usług Nr 1 - ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

OPIS USŁUGI   Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, opłaty skarbowe) lub stwierdzające stan zaległości w [...]

metryczka