Karta Usług Nr 109 - Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

OPIS USŁUGI
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości od 15% - 25% ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. Jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana na więcej niż 1 cel stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla celu, który w umowie w oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy. Jeżeli po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Zmiany stawki procentowej dokonuje się z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego. Właściwy organ zamierzający zmienić stawkę procentową opłaty rocznej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej stawki do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości.

CZAS REALIZACJI
Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste. Dokumenty potwierdzające trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, powodującą zmianę celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. W przypadku braku wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Organ może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia innych dokumentów, oświadczeń.

OPŁATY
Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia bądź odmowy zaktualizowania opłaty złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniosek o ustalenie, że zmiana stawki procentowej jest uzasadniona w innej wysokości lub jest nieuzasadniona. Wniosek użytkownika wieczystego składany jest za pośrednictwem właściwego organu. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do zmiany stawki procentowej spoczywa na właściwym organie lub na użytkowniku wieczystym (jeżeli to on wystąpił z wnioskiem). Złożenie wniosku nie zwalnia użytkownika wieczystego z obowiązku uiszczenia opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia w/w wniosku w terminie obowiązuje wysokość stawki procentowej zaoferowana w wypowiedzeniu. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Kolegium przekazuje właściwemu sądowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem. Wniosek zastępuje sprzeciw. Ustalona w wyniku prawomocnego wyroku kolegium, sądu lub w drodze ugody sądu lub zawartej przed kolegium nowa wysokość stawki procentowej obowiązuje od 01. stycznia roku następującego po roku, w którym stawka uległa zmianie.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU
tel.: +48 52 38 26 426, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty: 58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Emilia Suska (6 września 2022)
Opublikował: Daria Wankiewicz (15 września 2022, 10:26:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600