Karta Usług nr 105 - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzeatrgowym na podstawie art. 32 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Z wnioskiem o nabycie prawa własności mogą wystąpić wieczyści użytkownicy lub jego następcy prawni.

CZAS REALIZACJI
odpowiedź na wniosek – do 30 dni, termin załatwienia sprawy – ok. 2-3 miesięcy.

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność podpisany przez wszystkich współużytkowników wieczystych, - aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego (wydruk z Internetu), - dokument potwierdzający nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (kopia aktu notarialnego),
W przypadku braku wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Organ może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia innych dokumentów, oświadczeń.

OPŁATY
Wniosek zwolniony z opłaty. Opłaty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

TRYB ODWOŁAWCZY
Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna: art. 32 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU
tel.: +48 52 38 26 426, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty: 58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Emilia Suska (19 maja 2022)
Opublikował: Daria Wankiewicz (24 maja 2022, 08:39:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 963