Karta Usług Nr 104 - WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków, dla których Burmistrz Koronowa jest organem podatkowym.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA

  • Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przysługuje „osobie zainteresowanej”, za którą uważa się każdą osobę, u której wystąpił (lub może wystąpić) określony stan faktyczny mogący powodować określone konsekwencje podatkowo-prawne i, która chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu wyjaśnienia (albo ułożenia) swoich interesów w sferze prawa podatkowego, w tym: 
- podatników, płatników, inkasentów, osoby trzecie odpowiedzialne za zaległości podatkowe podatników;
- osoby planujące utworzenie spółki - w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tej spółki;
- przedsiębiorców zagranicznych zamierzających utworzyć oddział lub przedstawicielstwo - w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tego oddziału lub przedstawicielstwa.
  • Nie mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w szczególności:
- występujący we własnym imieniu adwokat, radca prawny czy też doradca podatkowy, jeśli chcieliby uzyskać wykładnię dotyczącą pewnego teoretycznego stanu faktycznego,
- osoba, która chciałaby tylko zaznajomić się z poglądem organu interpretacyjnego na możliwości stosowania oraz wykładnię określonego przepisu prawa podatkowego wyłącznie z przyczyn czysto poznawczych,
- osoba, na której sytuację ekonomiczną, czy faktyczną mogłaby oddziaływać sytuacja podatnika.
  • Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji nie przysługuje w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, albo, gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
CZAS REALIZACJI
 
1.      Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Do terminu do załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Jeżeli organ podatkowy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku nie wyda pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wówczas uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.koronowo.pl).
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 
Wniosek zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.W przypadku działania przez pełnomocnika lub prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy lub dokument stwierdzający udzielenie prokury.Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w pkt 1 powyżej lub innych wymogów przewidzianych przepisami prawa organ podatkowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku jednak nie podania adresu przez wnioskodawcę wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez tego wezwania.

OPŁATY

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.Opłata skarbowa od złożenia dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koronowie.

TRYB ODWOŁAWCZY

  • Na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się  w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Burmistrza Koronowa na adres: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.
  • Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Zażalenie składa się za pośrednictwem Burmistrza Koronowa na adres: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.
  • Na postanowienie o odmowie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Zażalenie składa się za pośrednictwem Burmistrza Koronowa na adres: Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.
PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 2383);
  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1634 ze zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 2111).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14
 
NUMER TELEFONU I FAXU
- tel.: +48 52 38 26 427, 439, 432 ,  fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Numer rachunku bankowego, na który można uiszczać opłaty:

58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Załącznik 1 – wzór wniosku Wniosek (35kB) word
metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zadrożna (17 czerwca 2021)
Opublikował: Daria Wankiewicz (23 czerwca 2021, 09:16:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (14 grudnia 2023, 10:49:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 969