Karta usług Nr 99 - OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ


OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia zrealizowanie ustawowego obowiązku, polegającego na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA

 
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
- które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
 
CZAS REALIZACJI – do 30 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

OPŁATY – Wysokość opłaty ustala burmistrz oraz przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłaty w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne, któremu przekazano informację o naliczonej opłacie za usługi wodne może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku zapłaty. W razie uznania reklamacji zostanie przekazana nowa informacja zawierająca także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. W razie nieuznania reklamacji zostanie określona wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
  • Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 11.
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 441, fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE - Brak
 
FORMULARZE DO POBRANIA
 
Oświadcznie (131kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marta Kruszyńska (25 maja 2020)
Opublikował: Daria Wankiewicz (8 czerwca 2020, 12:28:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (2 kwietnia 2024, 10:08:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1297