Karta usług Nr 96 - DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

OPIS USŁUGI
Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA   -  Prawo do otrzymania dotacji celowych z budżetu gminy przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,  ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 
CZAS REALIZACJI     
Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, można dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do 31 lipca.
W terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy Burmistrz Koronowa przedkłada Radzie Miejskiej w Koronowie projekt uchwały o przyznanie dotacji.
Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Koronowo a „Beneficjentem” po podjęciu przez Radę Miejską w Koronowie uchwały o udzieleniu dotacji.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  -  Wniosek wraz z załącznikami:
 • kopia decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • uzgodnienie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków prowadzenia prac przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
 • zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego zgłoszenia;
 • kosztorys planowanych prac lub robót, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;
 • aktualna dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku;
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela;
 • wszystkie zaświadczenia oraz oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacje określone w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 
OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega odwołaniu.
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
 • Uchwała Nr LXXXIX/792/24 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego  2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo.
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 12.
 
NUMER TELEFONU I FAXU  - tel.: +48 52 38 26 454, fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE

Rozliczenie otrzymanej dotacji powinno nastąpić zgodnie z terminem określonym w zawartej umowie.
 
FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Justyna Kraska-Rumińska (15 marca 2019)
Opublikował: Paulina Jeszka (20 marca 2019, 14:53:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 marca 2024, 08:24:22)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1278