Karta Usług Nr 107 - O USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie ustalania innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
I. Udzielanie zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unini Europejskiej ( Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007 r.).
1. Zgoda ta jest udzielana w ramach zasad pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013).
2. a) Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc, na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności, jeżeli planowana pomoc de mini mis przeliczona na ekwiwalent dotacji brutto łącznie z pomocą de minimis otrzymaną przez to przedsiębiorstwo, w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
b) Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a. jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
b. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorującego innej jednostki gospodarczej,
c. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki,
d. jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki większość głosów akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki,
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w niniejszym pkt. za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
c) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów mogą uzyskać pomoc, na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności, jeżeli planowana pomoc de minimis przeliczona na ekwiwalent dotacji brutto łącznie z pomocą de minimis otrzymaną przez te przedsiębiorstwa w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. , z zastrzeżeniem art. 3 ust 3 rozporządzenia komisji ( UE ) nr 1407/2013 . Przedsiębiorstwa sektora drogowego transportu pasażerskiego mogą uzyskać w/w pomoc wg pułapu wskazanego w pkt 2 lit. a.
d) Pomoc uzyskaną na podstawie art. 71 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) Nr 360/2012 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. L 114 z 26.04.2012r.) do pułapu określonego w tym rozporządzeniu oraz pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis do odpowiedniego pułapu wskazanego w pkt I ppkt 2 lit. a lub c .
e) Pomoc uzyskaną na podstawie art. 71 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega łączeniu z inną pomocą na zasadach określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) wskazanego w pkt I ppkt 1 niniejszych zasad.
f) Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
3 Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, co wiąże się z udzieleniem pomocy de minimis dla wnioskodawcy, mogą uzyskać użytkownicy wieczyści, którzy:
a) zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, złożyli wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty, nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności,
b) nie zalegają z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego za ubiegłe lata,
c) z uwagi na swoją sytuację ekonomiczną nie posiadają możliwości zapłaty opłaty w ustawowym terminie.
4. Wniosek, o którym mowa wyżej winien zawierać uzasadnienie przyczyn ubiegania się o zmianę terminu zapłaty.
5. Wnioskodawca załącza do wniosku :
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą wg zasad wskazanych w pkt I ppkt 2 lit. b otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane , albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) formularz zawierający informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53 , poz. 311, zm. Dz. U. z 2014 r. poz.1543. Dz. U. z 2013 r. poz.276 ) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.
c) sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości .
II. Udzielanie zgody na ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste innym podmiotom niż wskazane w pkt. I, w tym osobom fizycznym.
1. Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mogą uzyskać podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej (podmioty, którym nie udziela się pomocy publicznej), którzy:
a) złożą wniosek zgodnie z art. 71 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 14 dni przed upływem terminu płatności, zawierający uzasadnienie przyczyn ubiegania się o zmianę terminu zapłaty,
b) złożą oświadczenie, iż nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
c) nie zalegają z wnoszeniem opłat za użytkowanie wieczyste za lata ubiegłe,
d) z uwagi na swoją sytuację finansową nie posiadają możliwości zapłaty opłaty w ustawowym terminie.
2. Zgodę na zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mogą uzyskać osoby fizyczne wykorzystujące nieruchomość na cele mieszkaniowe w przypadku spełnienia warunku wskazanego w pkt 1 a - d.
III. Inny termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w przypadku spełnienia powyższych kryteriów wskazanych w pkt I i II, ustalany będzie na następujących zasadach:
1. Wnioskodawca otrzyma pisemne oświadczenie o ustaleniu innego terminu zapłaty,
2. Podmiot udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy, beneficjentowi pomocy, zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2018 r. poz. 350).

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w tym osoby fizyczne.

CZAS REALIZACJI
Przed ustawowym terminem płatności tj. przed 31 marca. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

WYMAGANE DOKUMENTY
Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym osoby fizyczne:
1. Wniosek o ustalenie innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z uzasadnieniem.
2. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Aktualny adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu i adresem e-mail.
Podmioty prowadzące działalność gospodarcza:
1. Wniosek o ustalenie innego, niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z uzasadnieniem.
2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawca wg zasad wskazanych w pkt I ppkt 2 lit. b otrzymały w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie.
3. Formularz zawierający informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53 , poz. 311, zm. Dz. U. z 2014 r. poz.1543. Dz. U. z 2013 r. poz.276 ) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.
4. Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
5. Aktualny adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu i adresem e-mail.
przypadku braku wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Organ może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia innych dokumentów, oświadczeń.

OPŁATY
Wniosek zwolniony z opłaty.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna: art. 32 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU
tel.: +48 52 38 26 426, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty: 58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Emilia Suska (19 maja 2022)
Opublikował: Daria Wankiewicz (1 czerwca 2022, 09:19:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (1 czerwca 2022, 09:25:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1037