Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie 30 marca 2016 r. o godz. 10:00

Zapraszam do udziału w XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 30 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXII, XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z wykonania uchwał.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
8. Informacje:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2015 r. na terenie Gminy Koronowo.
b) Komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Koronowie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2015 r. na terenie Gminie Koronowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych stosowanej na terenie Gminy Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koronowo na lata 2016 - 2025.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo na lata 2016 – 2020.
18. Składanie interpelacji.
19. Zapytania, wnioski i informacje.
20. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad XXV sesji.

Koronowo, 18 marca 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (18 marca 2016)
Opublikował: Adela Rojek (21 marca 2016, 09:20:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454