Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 25 marca 2015 r. o godz. 10.00.

Zapraszam do udziału w VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad VII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: V i VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
 8. Informacje:
  a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie dotycząca stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Koronowo za rok 2014,
  b) Komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Koronowo za rok 2014.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych stosowanej na terenie Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mąkowarsku.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo”.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą", dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jana Pawła II - Lipkusz", dla terenu położonego w Koronowie.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec", dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 26. Składanie interpelacji.
 27. Zapytania, wnioski i informacje.
 28. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 29. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 30. Zamknięcie obrad VII sesji.

Koronowo, 16 marca 2015 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem
http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (16 marca 2015)
Opublikował: Adela Rojek (16 marca 2015, 10:23:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1061