Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Koronowie 30 grudnia 2014 r. o godz. 10.00

Zapraszam do udziału w III sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 30 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad III sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: I i II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015-2022:
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
d) dyskusja,
e) głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015:
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o w/w projekcie uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koronowie o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2015 rok,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
e) dyskusja,
f) głosowanie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
14. Składanie interpelacji.
15. Zapytania, wnioski i informacje.
16. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2015.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Koronowo na lata 2015-2017.
18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad III sesji.

Koronowo, 15 grudnia 2014 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (15 grudnia 2014)
Opublikował: Adela Rojek (16 grudnia 2014, 08:35:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692