Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2013 z dnia 7 marca 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2013  z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 marca 2013)
Opublikował: Aleksandra Szews (7 marca 2013, 10:28:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1338