Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo

Urząd Miejski w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo ponieważ:

 • zostały opublikowane przed 2018-09-23,
 • nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań urzędu,
 • nie zostały przez urząd lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
 • dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której urząd nie jest uprawniony,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • pomimo starań redaktorów serwisu nie zostały dostosowane do wymogów ustawy.

Multimedia nadawane na żywo oraz opublikowane przed 2020-09-23 nie są dostępne cyfrowo, ponieważ przepisów o dostępności cyfrowej nie stosuje się do nich.

Kilka elementów strony internetowej nie zapewnia kontrastu tekstu w stosunku do tła wynoszącego przynajmniej 4,5:1 oraz kolor elementu i kolor jego tła nie zawsze są wspólnie definiowane w arkuszach stylu. Strona internetowa posiada wersję kontrastową, która jest dostępna z górnej belki strony zlokalizowanej po prawej stronie z napisem „Dla słabowidzących”. W trybie kontrastowym elementy strony internetowej zapewniają kontrast tekstu w stosunku do tła.

Nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach. Zmiana ustawienia odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami może powodować utratę czytelności. Pojedyncze strony nie posiadają poprawnej struktury oraz tytułu. Nie wszystkie linki menu są zgrupowane w kodzie strony w postaci listy.
Na stronie występują błędy walidacji kodu strony, jednak nie mają one znaczącego wpływu na dostępność cyfrową strony

Na stronie występują błędy walidacji kodu strony, jednak nie mają one znaczącego wpływu na dostępność cyfrową strony

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Światłownia – Kultura bez Barier.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z informatykiem urzędu, adres poczty elektronicznej informatyk@um.koronowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3826 444 lub 52 3826 402.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Kancelarii - Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, 86-010 Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, numer telefonu 52 3826 405, adres poczty elektronicznej info@um.koronowo.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

Do budynku urzędu prowadzą 3 wejścia. Wejście główne znajdujące się przy ul. Plac Zwycięstwa posiada bariery architektoniczne - do budynku prowadzą schody. Wejścia boczne:

 • od ul. Garncarskiej bez utrudnień architektonicznych umożliwia dostęp do części parterowej budynku, gdzie mieści się m.in. Kancelaria Biuro Podawcze. Przy wejściu znajduje się dzwonek przywołujący pracowników urzędu,
 • od ul. Farnej bez utrudnień architektonicznych umożliwia dostęp do części parterowej budynku, w której mieści się Biuro Rady Miejskiej.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – wejście od ul. Farnej.

Miejsca parkingowe dostępne na ogólnodostępnym parkingu znajdującym się przy Placu Zwycięstwa.

Przy wejściach znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy, z którą on przybył.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Pomianowskiego 1. Wejście główne dla interesantów zlokalizowane od frontu budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.  Wejście znajdujące się z tyłu budynku posiada bariery architektoniczne - do budynku prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzi jedno wejścia od ul. Ogrodowa 59. Biura GCZK znajdują się na piętrze. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się z pracownikami centrum.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Punkt Informacji Turystycznej (PIT), Plac Zwycięstwa 22, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzi jedno wejście od Plac Zwycięstwa 22. Biura  PIT znajdują się na parterze. Do budynku prowadzą schody.

Brak dostępu dla osób na wózkach.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dostępne na ogólnodostępnym parkingu znajdującym się przy Placu Zwycięstwa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacja o dostępności tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W Kancelarii - Biurze Podawczym można skorzystać, po wcześniejszym umówieniu się, z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania z tłumacza migowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Michał Szałkowski (23 września 2020)
Opublikował: Michał Szałkowski (23 września 2020, 07:59:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (29 marca 2022, 11:15:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5787