Rejestr Wydziału Organizacyjnego


1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:

liczba porządkowa, nr uchwały, data uchwalenia, w sprawie (tytuł uchwały), informacje dotyczące: daty przekazanie Wojewodzie i RIO, informację o publikacji (gdzie jest publikowana i kiedy), stan uchwały (obowiązuje, uchylona, utraciła moc itp.), informację o przekazaniu uchwały merytorycznemu wydziałowi UM, informację o ewentualnym wszczęciu postępowania nadzorczego i wynikach postępowania, informację o zmianach uchwały.
 
Zasady i sposoby udostępniania danych:

jawny
___________________________________________________________________________


2. Rejestr interpelacji i wniosków:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:
       
liczba porządkowa, imię i nazwisko radnego składającego interpelację/wniosek, przedmiot sprawy, datę wpływu interpelacji/wniosku oraz datę otrzymania odpowiedzi, wskazanie adresata interpelacji/wniosku.

Zasady i sposoby udostępniania danych:


jawny
 
___________________________________________________________________________3. Rejestr instytucji kultury:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
 
Zakres gromadzonych informacji:

data wpisu do rejestru, pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu, skrócona nazwa Instytucji Kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut, siedziba i adres instytucji kultury, oznaczenie organizatora instytucji kultury, akt o utworzeniu instytucji kultury, akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Zasady i sposoby udostępniania danych:

jawny,  wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury - Załącznik do zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
___________________________________________________________________________

4. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zakres gromadzonych informacji:

nazwa Klubu Radnych, data zgłoszenia Klubu, członkowie klubu, imię i nazwisko przewodniczącego Klubu, data rozwiązania Klubu.

Zasady i sposoby udostępniania danych:

jawny - wniosek o odpis z rejestru Klubów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
___________________________________________________________________________

5. Rejestr jednostek pomocniczych gminy:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zakres gromadzonych informacji:

nazwa gminnej jednostki pomocniczej, podstawa i data nadania statutu, podstawa i data likwidacji.

Zasady i sposoby udostępniania danych:

jawny  - wniosek o odpis z rejestru jednostek pomocniczych gminy.
___________________________________________________________________________

6. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zakres gromadzonych informacji:

nazwa gminnej jednostki organizacyjnej i adres siedziby, podstawa i data powołania, podstawa i data nadania statutu, podstawa i data likwidacji.

Zasady i sposoby udostępniania danych:

jawny - wniosek o odpis z rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
___________________________________________________________________________

7. Rejestr nadanych medali „Za zasługi dla Ziemi Koronowskiej”:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Uchwała Nr XL/471/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia Medalu "ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ" oraz przyjęcia regulaminu jego nadania.

Zakres gromadzonych informacji:
imię i nazwisko/instytucja, data złożenia wniosku, numer uchwały i data, numer aktu nadania, data wręczenia.

Zasady i sposoby udostępniania danych:

Wniosek o odpis nadanych medali „Za zasługi dla Ziemi Koronowskiej.
___________________________________________________________________________

8. Rejestr postanowień proceduralnych,  deklaracji, oświadczeń, apeli  i opinii Rady Miejskiej w Koronowie:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zakres gromadzonych informacji:

numer podjęcia postanowienia proceduralnego,  deklaracji, oświadczenia, apelu  i opinii, data podjęcia, przedstawienie postanowienia proceduralnego,  deklaracji, oświadczenia, apelu  i opinii (treść), ważniejsza treść postanowienia proceduralnego,  deklaracji, oświadczenia, apelu  i opinii, termin wykonania, data przekazania postanowienia proceduralnego,  deklaracji, oświadczenia, apelu  i opinii, wykonawca postanowienia proceduralnego,  deklaracji, oświadczenia, apelu  i opinii.

Zasady udostępniania danych:

Dane jawne, możliwe ograniczenie udostępnienia danych w zakresie zawartych w rejestrze danych osobowe chronionych przepisami prawa  o ochronie danych osobowych. Wniosek o odpis postanowień proceduralnych,  deklaracji, oświadczeń, apeli  i opinii Rady Miejskiej w Koronowie.
___________________________________________________________________________

Stanowisko Sekretariatu:

9. Rejestr skarg i wniosków:
 
Podstawa prawna:
 

Art. 254 kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:

liczba porządkowa; data wpływu skargi; imię i nazwisko petenta - nazwa instytucji, redakcji itp. podmiotu składającego skargę; adres petenta, instytucji, redakcji itp.; przedmiot odwołania skargi, zażalenia; data zlecenia załatwienia; wskazanie komu zlecono załatwienie skargi (do kogo skargę skierowano); termin załatwienia; data wpływu po załatwieniu; sposób załatwienia; data wysłania zawiadomienia; kogo zawiadomiono; uwagi.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Dane osobowe chronione przepisami dot. ochrony danych osobowych.
___________________________________________________________________________
 
10. Rejestr korespondencji przychodzącej:
 
Podstawa prawna:

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:

liczba porządkowa; nadawca - nazwa jednostki organizacyjnej lub nazwisko interesanta oraz adres, data pisma, znak pisma; data otrzymania pisma; określenie sprawy; termin załatwienia; wskazanie komu przydzielono pismo; podpis odbiorcy, uwagi o załatwieniu.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Dane osobowe chronione ustawą o ochronie danych osobowych.
 
___________________________________________________________________________
 
11.  Rejestr kontroli:
 
Podstawa prawna:

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:
 

liczba porządkowa; imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego; wskazanie przez kogo kontrolujący został delegowany; data i numer delegacji służbowej; czas trwania czynności kontrolnych – początek i zakończenie; wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy; określenie charakteru czynności oraz wydanie zarządzenia doraźne; podpis kontrolującego.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Dane jawne, możliwe ograniczenie udostępnienia danych w zakresie zawartych w rejestrze danych osobowe chronionych przepisami prawa  o ochronie danych osobowych.
 
___________________________________________________________________________
 
12.  Rejestr zarządzeń Burmistrza Koronowa:
 
Podstawa prawna:
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
liczba porządkowa; numer zarządzenia; data wydania zarządzenia; treść zarządzenia; osoba odpowiedzialna za realizację zarządzenia.
 
Zasady udostępniania danych:
Dane jawne, możliwe ograniczenie udostępnienia danych w zakresie zawartych w rejestrze danych osobowe chronionych przepisami prawa  o ochronie danych osobowych.
 
___________________________________________________________________________
 
13.  Rejestr pełnomocnictw / upoważnień:
 
Podstawa prawna:

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
liczba porządkowa; nazwisko i imię osoby upoważnionej; stanowisko i nazwa zakładu pracy; data wydania pełnomocnictwa / upoważnienia; zakres tematyczny pełnomocnictwa / upoważnienia.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Dane jawne, możliwe ograniczenie udostępnienia danych w zakresie zawartych w rejestrze danych osobowe chronionych przepisami prawa  o ochronie danych osobowych.
 
___________________________________________________________________________
 
Archiwum zakładowe:

14.  Ewidencja wniosków o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej ,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Zakres gromadzonych informacji:

Liczba porządkowa, nazwisko i imię wnioskodawcy, data wpływu wniosku do urzędu, przedmiot wniosku, rodzaj, temat dokumentacji, daty skrajne dokumentacji, cel i uzasadnienie udostępnienia dokumentacji, sposób udostępnienia i forma przekazania dokumentacji, data udzielenia odpowiedzi, znak pisma ( decyzji), uwagi.

Zasady udostępniania danych:

Dane osobowe chronionych przepisami prawa  o ochronie danych osobowych.
___________________________________________________________________________

Kancelaria Biuro Podawcze:

15. Rejestr umów:
 
Podstawa prawna:


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia Rejestru umów i Rejestru porozumień w Urzędzie Miejskim w Koronowie.
 
Zakres gromadzonych informacji:

liczba porządkowa; numer umowy; strony umowy; przedmiot umowy; wartość umowy; data zawarcia umowy; okres obowiązywania umowy; symbol komórki organizacyjnej urzędu.
 
Zasady udostępnienia danych:

Dane jawne, możliwe ograniczenie udostępnienia danych w zakresie zawartych w rejestrze danych osobowe chronionych przepisami prawa  o ochronie danych osobowych.
___________________________________________________________________________

16. Rejestr porozumień:
 
Podstawa prawna:


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia Rejestru umów i Rejestru porozumień w Urzędzie Miejskim w Koronowie.
 
Zakres gromadzonych informacji:

liczba porządkowa; numer porozumienia; strony porozumienia; przedmiot porozumienia; wartość porozumienia; data zawarcia porozumienia; okres obowiązywania porozumienia; symbol komórki organizacyjnej urzędu.
 
Zasady udostępnienia danych:


Dane jawne, możliwe ograniczenie udostępnienia danych w zakresie zawartych w rejestrze danych osobowe chronionych przepisami prawa  o ochronie danych osobowych.
___________________________________________________________________________
 
17. Rejestr petycji:
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 
Zakres gromadzonych informacji:

Liczba porządkowa; numer sprawy; przedmiot petycji; data złożenia petycji; data odpowiedzi na petycję; komórka prowadząca sprawę; sposób załatwienia sprawy - Zbiorcza informacja o petycjach dostępna na stronie www.bip.koronowo.pl
 
Zasady udostępnienia danych:

Jawny z wyłączeniem danych osób składających petycje, jeżeli nie wyraziły zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
___________________________________________________________________________

18. Rejestr korespondencji wychodzącej:
 
Podstawa prawna:


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:

Liczba porządkowa; Adresat (imię i nazwisko lub nazwa); adres adresata/placówka wydania; nr nadawczy.
 
Zasady udostępnienia danych:
 
Dane osobowe chronione przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 
___________________________________________________________________________
 
19.  Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Zakres gromadzonych informacji:

Liczba porządkowa; Symbol sprawy; Nazwa; Interesant; Data Otwarcia; Data Zamknięcia; Uwagi (Sposób załatwienia).
 
Zasady udostępnienia danych:

Dane jawne, możliwe ograniczenie udostępnienia danych w zakresie zawartych w rejestrze danych osobowe chronionych przepisami prawa  o ochronie danych osobowych.
 
___________________________________________________________________________
 
Stanowisko: KADRY:

20. Zbiór oświadczeń majątkowych:
 
Podstawa prawna:

art.24 h) Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.
 
Zakres gromadzonych informacji:

data wpływu, imię i nazwisko, składniki majątkowe z określoną wartością poszczególnych składników majątkowych, nazwa instytucji zatrudniającej składającego oświadczenie.
 
Zasady udostępniania danych:

jawny w zakresie określonym w art.24i ustawy o samorządzie gminnym z 08 marca 1990 r 
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik Wydziału Organizacyjnego (10 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (10 czerwca 2020, 11:26:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1155