Rejestr Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego


1. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:

Podstawa prawna:

Art. 50 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 293); Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. Nr 130 poz. 1385)

Zakres gromadzonych informacji:

- nazwa organu wydającego decyzję
- nr decyzji i data jej wydania
- nazwa i adres wnioskodawcy
- rodzaj inwestycji
- streszczenie ustaleń decyzji
- określenie terenu inwestycji
- wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji
- uwagi

Zasady udostępniania danych:

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na:
1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.),
2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw.,
3. art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 , poz. 1781),
4. art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. po.z 1010 ze zm.).
___________________________________________________________________________

2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy:

Podstawa prawna:

Art. 67. ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2020 poz. 293); Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. Nr 130 poz. 1385)

Zakres gromadzonych informacji:

- nr decyzji i data jej wydania
- nazwa i adres wnioskodawcy
- oznaczenie nieruchomości
- streszczenie ustaleń decyzji
- wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji
- uwagi

Zasady udostępniania danych:

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na:
1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.),
2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw.,
3. art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 , poz. 1781),
4. art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1010 ze zm.).
___________________________________________________________________________

3. Rejestr planów miejscowych:

Podstawa prawna:

Art. 31. ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2020 poz. 293)

Zakres gromadzonych informacji:

- numer planu
- tytuł planu miejscowego
- uchwała Rady Miejskiej
- Publikacja

Zasady udostępniania danych:

Udostępnianie bez ograniczeń
___________________________________________________________________________

4. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Podstawa prawna:

Art. 31. ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2020 poz. 293)

Zakres gromadzonych informacji:

- nazwa i adres wnioskodawcy
- numer działki
- obręb
- wnioskowane przeznaczenie- zgodność ze studium

Zasady udostępniania danych:

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w szczególności ze względu na:
1. ograniczenia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.),
2. na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa) - art. 5 ust. 2 ustawy jw.,
3. art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 , poz. 1781),
4. art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1010 ze zm.).
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego (10 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (10 czerwca 2020, 11:09:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1272