Rejestr Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej


1. Ewidencja obiektów mostowych położonych w drogach gminnych:
 
Podstawa prawna:

 
Art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn.zm.).
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Kartoteka obiektów mostowych, karta obiektu mostowego, wykaz obiektów mostowych.
 
Zasady udostępniania danych:
 

Udostępnianie bez ograniczeń.
___________________________________________________________________________

2. Ewidencja dróg gminnych:
 
Podstawa prawna:

 
Art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260
z późn. zm.).
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Ewidencja obejmuje książkę drogi, dziennik objazdu dróg, mapę techniczno-eksploatacyjną dróg.
 
Zasady udostępniania danych:
 

Udostępnianie bez ograniczeń.
___________________________________________________________________________
 
3. Ewidencja zbiorników bezodpływowych:
 
Podstawa prawna:
 

Art.3  ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Zakres gromadzonych informacji:

 
Ewidencja prowadzona w celu kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników. Zawiera dane właścicieli nieruchomości/użytkowników oraz informacje dot. zbiorników.
 
Zasady udostępniania danych:
 

Udostępnianie: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
___________________________________________________________________________
 
4.Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków:
 
Podstawa prawna:

 
Art.3  ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r poz. 2010 ze zm.)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Ewidencja prowadzona w celu kontroli częstotliwości opróżniania przydomowych oczyszczalni. Zawiera dane właścicieli nieruchomości/użytkowników oraz informacje dot. przydomowych oczyszczalni.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
___________________________________________________________________________
 
5. Ewidencja umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 
Podstawa prawna:

 
Art.3  ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r poz. 2010)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej
i dowody uiszczenia opłat za te usługi.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
___________________________________________________________________________
 
6.Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
 
Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r poz. 2010 ze zm.)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 

W związku z wydawanymi zezwoleniami na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy prowadzona jest ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
___________________________________________________________________________
 
7.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 
Podstawa prawna:

 
Art. 9c  ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996r o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r poz. 2010)
 
Zakres gromadzonych informacji:
 
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr zawiera firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy; numer identyfikacji podatkowej, określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych oraz numer rejestrowy.
 
Zasady udostępniania danych:
 
Udostępnianie: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr jest jawny.

metryczka


Wytworzył: Kierownik Wydziału Nieruchomości Gruntami i Gospodarki Komunalnej (10 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (10 czerwca 2020, 10:59:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (8 marca 2021, 11:25:06)
Zmieniono: Aktualizacja nazwy wydziału

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1290