Konsultacje społeczne projektu „ Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KORONOWA

o konsultacjach społecznych projektu „ Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.
 
Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) i art. 39, ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję  o rozpoczęciu konsultacji społecznych: - projektu „Aktualizacja Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019.”
 1. Z treścią projektu „Aktualizacja Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”, można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa  nr 1, pok. nr 1 w dniach i  godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Gmina Koronowo bip.koronowo.pl, w zakładce gmina koronowo/konsultacje z mieszkańcami;
 2. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać do 05 grudnia 2012 r.:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa nr 1,  86-010 Koronowo;
  • ustnie do protokołu w czasie spotkania zorganizowanego dnia 03 grudniu 2012 r. o godz. 12°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Farna 24;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ekologia@um.koronowo.pl oraz fundacja.habitat@gmail.com;
  • telefonicznie na nr 52 382- 64 - 41 – Wydział Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, oraz na nr 52 -552-44-57 – Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat” w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163,  pok.118, 85-915 Bydgoszcz. 
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Koronowa.
 4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)  uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Podmiot publikujący:    Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Rolnictwa, Gospodarki
                                       Gruntami i Ochrony Środowiska.
Osoba odpowiedzialna: Leszek Czerkawski z-ca Burmistrza Koronowa

Dokumenty do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szałkowski (13 listopada 2012, 15:38:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (13 listopada 2012, 16:23:20)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3926