ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.106.2023 z dnia 30.05.2023 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic sołectw Morzewiec, Tryszczyn i Wtelno

Na podstawie 30 ust. 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Uchwały Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie                z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z  2017 r. poz. 672) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic sołectw Morzewiec, Tryszczyn i Wtelno.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców.

§ 2
1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców sołectw Morzewiec, Tryszczyn oraz Wtelno.

2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r.

3. Każda osoba może oddać jeden głos i za ważny uznaje się głos oddany za jednym z dwóch zaproponowanych wariantów zmiany granic sołectw .

4. Za głos nieważny uznaje się głos oddany z zaznaczonymi dwoma wariantami lub głos oddany przez jedną osobą na więcej niż jednym formularzu.

§ 3
1. Proces konsultacji obejmuje zebranie opinii na „Formularzu konsultacji”, którego wzór stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia na temat propozycji zmiany granic poszczególnych sołectw, które określono na mapach poglądowych stanowiących załączniki nr 2 i 3 wraz z objaśnieniami  przedstawionymi w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Wyrażenie opinii na formularzu konsultacji mogą poprzedzać spotkania mieszkańców, które mogą być zwołane przez sołtysów poszczególnych sołectw.

3. Formularze konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.koronowo.pl, www.bip.koronowo.pl w Zakładce Konsultacje z mieszkańcami, a także w Biurze Podawczym (pok. Nr 1) Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz u Sołtysów Sołectw Morzewiec, Tryszczyn i Wtelno.

4. Wypełniony formularz konsultacji można złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.:
    1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Kancelaria Biuro Podawcze (pok. Nr 1),
    2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1,   86-010 Koronowo,
    3) osobiście sołtysom poszczególnych sołectw, w tym podczas spotkań, o których mowa w ust 2.

5. Formularze konsultacji złożone po terminie wskazany w ust. 4 pozostaną bez rozpatrzenia.

§ 4
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół z podaniem wyników konsultacji.

§ 5
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Koronowa


Treść zarządzenia (533kB) pdf
Formularz konsultacji wraz z załącznikiem nr 4 (669kB) pdf
Załącznik Nr 2 i 3 - mapy z przebiegiem granic (1999kB) pdf
protokół z przeprowadzonych konsultacji (537kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (31 maja 2023)
Opublikował: Dorota Szulc (31 maja 2023, 09:02:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Emilia Suska (5 lipca 2023, 09:14:14)
Zmieniono: dodano protokół z przeprowadzonych konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 758