ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.213.2022 z dnia 21.11.2022 roku


     w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy boisku przy Zespole Szkół we Wtelnie
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt  oraz art. 5a § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Uchwały Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r. poz. 672) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wtelno.

§ 2
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w sprawie nadania boisku przy Zespole Szkół we Wtelnie, położonego w miejscowości Morzewiec obręb Tryszczyn na działce o numerze ewidencyjnym 36/1, nazwy „Boisko im. Ks. Jana Hamerskiego”.

§ 3.
1.    Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 do dnia 30 listopada 2022 r.
2.    Konsultacje przeprowadzone będą w formie formularza konsultacji.
3.    Formularz konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i będzie do pobrania:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.koronowo.pl - zakładka Konsultacje społeczne,
2)    na stronie internetowej www.koronowo.pl,
3)    w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, w dniach i godzinach urzędowania.
4.Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
5.    Formularze z wyrażoną opinią należy składać lub przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej do dnia 30 listopada 2022 r., formularze złożone i przesłane po tym dniu nie będą brane pod uwagę.

§ 4
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół konsultacji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Koronowa
Patryk MikołajewskiFormularz konsultacyjny (12kB) word
Treść zarządzenia (437kB) pdf
Protokół z przeprowadzonych konsultacji (414kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (21 listopada 2022)
Opublikował: Dorota Szulc (21 listopada 2022, 14:28:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Dorota Szulc (6 grudnia 2022, 08:12:16)
Zmieniono: Dodanie wyniku konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1032