ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.169.2022 z dnia 06.09.2022 roku


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.169.2022
z dnia 06.09.2022 roku

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 5a § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i uchwały Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r. poz. 672) zarządzam, co następuje:


§ 1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Tryszczyn.


§ 2
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  w Gminie Koronowo w miejscowości Tryszczyn na działce o numerze ewidencyjnym 316.
 
§ 3.
1.    Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 07 września do dnia 20 września 2022 r.
2.    Konsultacje przeprowadzone będą w formie formularza konsultacji.
3.    Propozycje nazwy ulicy powinny zachowywać równowagę między rodzajami nazw (nazwy drzew) już istniejącymi na danym obszarze (Lipowa, Jaworowa, Akacjowa, itd.).
Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego. Nazwy nie powinny być trudne w codziennym użyciu. Należy unikać nazw wielowyrazowych, niejasnych lub będących wyrażeniami obcymi.
4.    Formularz konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i będzie do pobrania:
1)   w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.koronowo.pl zakładka Konsultacje społeczne,
2)   na stronie internetowej www.koronowo.pl,
3)   w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, w dniach i godzinach urzędowania.
5.    Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
6.    Propozycje należy składać do dnia 07 września 2022 r., propozycje przesłane po tym dniu nie będą brane pod uwagę.
 
§ 4
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski


Formularz konsultacyjny (12kB) word
protokół z przeprowadzonych konsultacji (535kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 września 2022)
Opublikował: Dorota Szulc (7 września 2022, 11:15:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Dorota Szulc (23 września 2022, 13:05:52)
Zmieniono: dodanie protokołu z konsultacji z mieszkańcami

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 815