ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.111.2022 z dnia 14.06.2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Tryszczyn.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 5a § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i uchwały Nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r. poz. 672) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Tryszczyn.
§ 2
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Koronowo w miejscowości Tryszczyn na działce o numerze ewidencyjnym 662/29.
§ 3
1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 20 czerwca do dnia 20  lipca 2022 r.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie formularza konsultacji.
3. Propozycje nazwy ulicy powinny zachowywać równowagę między rodzajami nazw (pory roku lub zjawiska atmosferyczne) już istniejącymi na danym obszarze (Burzowa. Letnia, Wiosenna). Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego. Nazwy nie powinny być trudne w codziennym użyciu. Należy unikać nazw wielowyrazowych, niejasnych lub będących wyrażeniami obcymi.
4. Formularz konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i będzie do pobrania:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.koronowo.pl zakładka Konsultacje społeczne,
2) na stronie internetowej www.koronowo.pl,
3) w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, w dniach i godzinach urzędowania.
5. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
6. Propozycje należy składać do dnia 20 lipca 2022 r., propozycje przesłane po tym dniu nie będą brane pod uwagę.
§ 4
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski

Formularz konsultacyjny (349kB) pdf
protokół z przeprowadzonych konsultacji (515kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (14 czerwca 2022)
Opublikował: Dorota Szulc (15 czerwca 2022, 14:34:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Dorota Szulc (21 lipca 2022, 13:13:24)
Zmieniono: dodanie protokołu z przeprowadzonych konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 945