Przetarg na dzierżawę szaletu miejskiego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Tel. (0-52)38 22 295 fax: (0-52)38 22 562
NIP: 554-031-40-29  REGON: 001313681

ogłasza przetarg na: dzierżawę szaletu miejskiego przy ul. Garncarskiej w Koronowie, na warunkach:

1.Prowadzenie szaletu od 1 maja do 30 września każdego roku we wszystkie dni tygodnia w godz. od 8.00 do 17.00. 

2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie szaletu i  wokół niego w granicach określonych przez Wydzierżawiającego oraz zapewnienie należytego stanu sanitarnego.

3.Utrzymanie pomieszczeń i wyposażenia w stanie technicznym niepogorszonym.

4.Dzierżawca pobierał będzie opłaty za korzystanie z szaletu, które stanowić będą jego przychód w wysokości określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie.

5.Dzierżawca będzie uprawniony do prowadzenia w pomieszczeniach szaletu działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie sprzedaży artykułów kosmetyczno-higienicznych w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania szaletu.

6.Dzierżawca ponosił będzie koszty funkcjonowania i utrzymania szaletu ( oświetlenie, koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków itp. ).

7.Zapłata czynszu na rzecz Wydzierżawiającego następowała będzie miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

8.Wydzierżawiający ponosi koszty ubezpieczenia szaletu.

Cena wywoławcza za 1 m-c dzierżawy szaletu wynosi 1,00 zł netto + podatek Vat 23%

Termin wykonania  zamówienia –  od dnia zawarcia umowy do 30 września 2015 r.

Złożona oferta powinna zawierać:
- imię , nazwisko / nazwę i adres oferenta oraz miesięczną wysokość czynszu
- zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 2
- wydruk zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie
  o podjęciu   działalności gospodarczej w przypadku wyboru jego oferty.

Informacje dotyczące prowadzenia szaletu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 lub tel. 052 3822-295 wew. 22.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Angelika Gordon-Wolfram.

Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "Przetarg-szalet" należy składać do dnia  6     maja 2013r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 w Koronowie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.


Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2013 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 pok. Nr 6 godz. 10.15

Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższy czynsz.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.
druki do pobrania (88kB) pdf
                 Zatwierdził 19.05.2013r.                  
Bolesław Grygorewicz  

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (19 kwietnia 2013)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (19 kwietnia 2013, 10:08:56)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2052