BURMISTRZ KORONOWA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Wyczółkowskiego 9 w miejscowości Wtelno.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pl. Zwycięstwa 1 pok.17. 

Dane dotyczące nieruchomości : 
  1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 usytuowany na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Wyczółkowskiego 9 we Wtelnie . Lokal mieszkalny o pow. uż. 26.80 m2 usytuowany jest w budynku posadowionym na dz. nr 260/5 o pow. 205 m2 zapisany w księdze wieczystej nr BY1B/00077091/1 . Sprzedaż lokalu nastąpi wraz ze sprzedażą udziału 2680/20980 części w nieruchomości wspólnej.
  2. Przy sprzedaży zostanie ustanowiona odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 6 dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta. 
  3. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 25.000.00 zł. 
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 2 500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł) na konto w Banku Spółdzielczym w Koronowie nr 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009 w terminie do dnia 20 maja 2011 r. , a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu. 
  5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. 
  6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Koronowo w razie uchylania się uczestnika przetargu,który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności. 
  7. Przetarg przeprowadzi powołana Zarządzeniem Burmistrza Koronowa komisja przetargowa. Kwota postąpienia w przetargu nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej. 
  8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników,jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
  9. Burmistrz Koronowa może odwołać lub unieważnić przetarg z ważnej przyczyny. 
  10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie (pokój nr 4), telefonicznie pod nr (052) 3826 426 . Na życzenie zainteresowanych zostanie zapewniona możliwość oglądu zbywanej nieruchomości lokalowej po uprzednim ustaleniu terminu.

metryczka


Wytworzył: Lidia Wilczewska (21 kwietnia 2011)
Opublikował: Mariusz Stanek (21 kwietnia 2011, 08:34:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mariusz Stanek (21 kwietnia 2011, 08:49:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2867