Zawiadomienie o obradach XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29 maja 2013 r.

Zapraszam do udziału w XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXVI sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z wykonania uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2012 roku,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 r.,
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2012 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok,
g) dyskusja.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2012 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2012 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w prawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2012 rok,
c) dyskusja.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013 – 2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Ziemi Koronowskiej”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo IV” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo VII” dla terenów położonych w gminie Koronowo
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo VIII” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania „Park Wiatrowy Koronowo IX” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania „Park Wiatrowy Koronowo X” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania „Park Wiatrowy Koronowo XI” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania „Park Wiatrowy Koronowo XII” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
19. Składanie interpelacji.
20. Zapytania, wnioski i informacje.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2013.
23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.

Koronowo, dnia 10.05.2013 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (10 maja 2013)
Opublikował: Adela Rojek (10 maja 2013, 11:56:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (13 maja 2013, 07:55:40)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1350