Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ul. Nakielskiej i Kasprzaka w Koronowie”.

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907, wybrano  ofertę złożoną przez:
WIMAR Sp. z o.o.   ul. Nadrzeczna 24    86-010 Koronowo
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta 2 - WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24    86-010 Koronowo
-Punktacja w kryterium cena - 90 pkt
- Punktacja w kryterium okres gwarancji i rękojmi - 10 pkt
- Łączna  punktacja - 100 pkt
Nadto zawiadamiam, że z postępowania wykluczono  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp ELWOT – Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna Nowe Dąbie 76D   89-210 Łabiszyn – Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp,
                                                                                  Burmistrz Koronowa
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Szalska (15 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (15 września 2015, 11:30:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595