Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno – Bytkowice – Salno”.


  IPR-ZP.271.3.12.2015                                                        Koronowo, 2015-03-27

  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno – Bytkowice – Salno”.
 
          Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907, wybrano  ofertę złożoną przez:

TRAKCJA PRKiI S.A. ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 WARSZAWA

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem
w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.

                                                                                   BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 marca 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 marca 2015, 08:30:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (27 marca 2015, 08:45:12)
Zmieniono: uzupełnienie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 969