Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18    89-600 Chojnice
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium, tj. cena – 100 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp przedstawiam przyznaną ofertom punktację: 
- 0ferta nr 1. -  Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy BUDOMELIOR
  ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las - oferta odrzucona
- Oferta nr 2. - Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - oferta odrzucona
- Oferta nr 3. - WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24,  86-010 Koronowo - 56 punktów
- Oferta nr 4. - Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18      
  89-600 Chojnice - 100 punktów
 
         Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
 
                                                                          BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (5 listopada 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (5 listopada 2014, 10:17:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 791