Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.  Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo

Numer ogłoszenia: 146536 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP, numer ogłoszenia w BZP: 48881 - 2014r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie świetlic wiejskich
na terenie Gminy Koronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Część I - dostawę mebli świetlicowych tj. 60 szt. stołów oraz 480 szt. krzeseł
Część II - dostawę sprzętu muzycznego tj.: 4 kpl. kolumn pasywnych, 8 szt. statywu do kolumn, 4 szt. powermiksera, 8 szt. mikrofonu, 8 szt. statywu do mikrofonu
Część III - dostawę sprzętu elektronicznego tj.: 4 szt. telewizora, 4 szt. odtwarzacza Blu-ray, 5 szt. aparatu cyfrowego
Część IV - dostawę sprzętu sportowego tj. 5 szt. gry typu ping-pong, 5 szt. gry typu piłkarzyki
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.30.00-9, 32.34.23.00-5, 32.34.30.00-9, 32.32.46.00-6, 32.33.16.00-8, 38.65.10.00-3, 37.46.15.00-2, 37.46.12.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 4   
Nazwa: Dostawę sprzętu sportowego tj. 5 szt. gry typu ping-pong, 5 szt. gry typu piłkarzyki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. BMS sp. j., Z Bielecki, T.Białowąs, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9942,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9249,95
Oferta z najniższą ceną: 9249,95 / Oferta z najwyższą ceną: 20553,30
Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Dostawa sprzętu elektronicznego tj.: 4 szt. telewizora, 4 szt. odtwarzacza Blu-ray, 5 szt. aparatu cyfrowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. BMS sp. j., Z Bielecki, T.Białowąs, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7977,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9749,95
Oferta z najniższą ceną: 9749,95 / Oferta z najwyższą ceną: 14169,60
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Dostawa sprzętu muzycznego tj.: 4 kpl. kolumn pasywnych, 8 szt. statywu do kolumn, 4 szt. powermiksera, 8 szt. mikrofonu, 8 szt. statywu do mikrofonu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Dadej Krzysztof, Chorupnik 77, 22-315 Gorzków, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19686,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15080,00
Oferta z najniższą ceną: 15080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40344,00
Waluta: PLN.
Część NR: 1   
Nazwa: Dostawa mebli świetlicowych tj. 60 szt. stołów oraz 480 szt. krzeseł
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Mega System Sp. z o.o., ul. 10 Lutego 15, 89-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.
V.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40940,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43389,00
Oferta z najniższą ceną: 43389,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70257,60
Waluta: PLN.
                                                                         BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (30 kwietnia 2014, 11:39:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 744