WF.261.1.2014

Sukcesywny zakup gruzu ceglano-betonowego, piasku oraz kamienia kolejowego.
Numer ogłoszenia: 23277 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 1685 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywny zakup gruzu ceglano-betonowego, piasku oraz kamienia kolejowego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup gruzu kruszonego ceglano-betonowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 10.000 ton. Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia z miejsca wskazanego przez Wykonawcę w odległości nie dalej niż 35 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 Koronowo. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy. Odbiór kruszywa będzie poprzedzany telefonicznie z 2-dniowym wyprzedzeniem. Odbierany gruz kruszony nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpady niebezpieczne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczanego towaru. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup piasku w ilości do 6.000 ton. Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia z miejsca wskazanego przez Wykonawcę w odległości nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 Koronowo. Załadunek piasku oraz jego ważenie będzie leżało po stronie Wykonawcy. Odbiór piasku będzie poprzedzany telefonicznie 2-dniowym wyprzedzeniem. Oferowany piasek musi spełniać następujące wymagania: zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 5%, uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4 mm), nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak np.: trawa, szczątki korzeni, konarów itp., barwa żółta, nie może zawierać choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczonego towaru. Zadanie 3 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup kamienia pochodzącego z nasypów kolejowych o frakcji 0-45 mm w ilości do 2.000 ton. Wykonawca będzie dostarczał towar do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4 Koronowo. Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy. Dostawa kruszywa będzie poprzedzana telefonicznie 2-dniowym wyprzedzeniem. Odbierany kamień kolejowy nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpady niebezpieczne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzania ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczanego towaru. UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie do 30 listopada 2014 r. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości asortymentu, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości towarów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości materiału w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 14.21.10.00-3, 14.21.23.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Sukcesywny zakup gruzu ceglano-betonowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* P.D.-T. REN-TRANS Sp. z o. o., ul. Budowlany 2, 85-874 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
239850,00
* Oferta z najniższą ceną: 239850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 276750,00
* Waluta: PLN.
Część NR: 3
  
Nazwa: Sukcesywny zakup kamienia kolejowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RADPOL Radosław Gniot, ul. Dworcowa, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty:
98400,00
* Oferta z najniższą ceną: 98400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98400,00
* Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (31 stycznia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (5 lutego 2014, 13:42:56)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814