Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach.

Nr sprawy IPR-ZP.271.7.13.2013                                          Koronowo 2013-08-21       
 
                                                                                             
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci  wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach.   
              
         Niniejszym informujemy, iż Gmina Koronowo, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2013 r. poz 907.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci  wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację :

Oferta nr 1. WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo -  oferta odrzucona
Oferta nr 2. Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa - 100 punktów
Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Sz. Kotomierska 17  86-010 Koronowo - oferta odrzucona
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający dokonał:
- wykluczenia  Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Sz. Kotomierska 17  86-010 Koronowo oraz odrzucenia jego oferty.  Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 2 , ppkt 4 uPzp, ponieważ nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. nie uzupełnił oferty
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ppkt 5 uPzp, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- odrzucenia oferty WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
 
            Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty – oferta nr 2, złożonej przez Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
                                                                                 BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (21 sierpnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (21 sierpnia 2013, 14:47:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311