Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na powierzchniowe utwardzenie dróg.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
na
powierzchniowe utwardzenie dróg.


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 259758 - 2013;
 data zamieszczenia: 04.07.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 212114 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Powierzchniowe utwardzenie dróg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest powierzchniowe utwardzenie dróg - wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno (typu slurry seal) na drogach gminnych na terenie Koronowa. Przewidywana łączna powierzchnia dróg wytypowanych do zamówienia wynosi 9.785 m2 i obejmuje części następujących ulic: ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Przemysłowa, ul. Tucholska.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR, ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204017,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 168377,34
Oferta z najniższą ceną: 168377,34 / Oferta z najwyższą ceną: 201799,02  Waluta: PLN.
                                              
                                                                                 BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 lipca 2013, 11:40:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1026