OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.
Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 201734 - 2013;
data zamieszczenia: 24.05.2013
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
numer ogłoszenia w BZP: 150904 - 2013r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. odbudowę nasypu przy prawobrzeżnym przyczółku mostu kolejki wąskotorowej w km 22+436 linii Bydgoszcz - Koronowo w miejscowości Koronowo, 2. zabezpieczenie odtworzonego nasypu przed dalszym osunięciem, 3. odwodnienie odtworzonego nasypu i przejęcie wód powierzchniowych spływających w jego kierunku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.30-9, 45.11.12.40-2, 45.22.20.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Rożek Mirosław, ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 744020,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 499971,52
Oferta z najniższą ceną: 499971,52 / Oferta z najwyższą ceną: 717814,86
Waluta: PLN.
 


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (24 maja 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (24 maja 2013, 08:25:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176