Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - IPR-ZP.271.5.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno gm. Koronowo

Numer ogłoszenia w BZP: 137731 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
 numer ogłoszenia w BZP: 93141 - 2012r.
W BZP nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno gm. Koronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
- przebudowę istniejącej studni z kratą rzadką,
- przebudowę istniejącej komory czerpnej pompowni i montaż w niej kraty koszowej z napędem elektromechanicznym,
- przebudowę istniejącego osadnika Imhoffa na osadnik gnilny - zbiornik retencyjny,
- remont istniejącego budynku technicznego,
- budowę bioreaktorów
- budowę studni pomiarowej S1,
- budowę kontenera sanitarnego wraz z przyłączami wod.-kan. i energ.
-budowę międzyobiektowej kanalizacji ściekowej i osadowej,
- budowę międzyobiektowej kanalizacji technicznej na przewody sprężonego powietrza,
- budowę kabli energetycznych nn 0,4 kV zasilających istniejące obiekty,
- budowę kabli energetycznych nn 0,4 kV zasilających projektowane oświetlenie terenu
- kontener.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.00.00.00-7, 45.31.51.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2012 r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 969411,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 607989,00     
Oferta z najniższą ceną: 607989,00 / Oferta z najwyższą ceną: 775811,15
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (25 czerwca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (25 czerwca 2012, 15:33:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1199