IPR-ZP 341-5/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Wtelno
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn
Numer ogłoszenia: 207780 - 2009; data zamieszczenia: 25.06.2009
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70781 - 2009r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Wtelno
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Wtelno
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 78400.00 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej PROJEKT Sp. z o.o., ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 78400.00 Oferta z najniższą ceną: 78400.00
oferta z najwyższą ceną: 95000.00 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (25 czerwca 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (25 czerwca 2009, 12:23:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1319