Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Samociążek w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-16/09
wartość: poniżej 206.000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: 1.pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, 2.opiekę higieniczną, 3.zaleconą przez lekarza pielęgnację, 4.niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 5.zapewnienie kontaktów z otoczeniem, na podstawie art. 50 ust. 1-3 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg niograniczony o wartości poniżej 133 000 EURO
nr sprawy: 314/12/09
wartość: poniżej 133 000 EURO
termin składania ofert: 20 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY WODOMIERZY

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/19/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 19 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 5G W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/17/09/DM
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Tryszczyn.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP341-15/09
wartość: poniżej wart. określ. na podst. art. 11 pkt 8 uPzp
termin składania ofert: 3 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: IPR-ZP 341-15/4/09 Koronowo, 2009-11-10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Tryszczyn Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez : BOGMAR Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 9 Ostromecko 86-070 Dabrowa Chełmińska Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu. Ponadto na niniejsze postępowanie ofert złożyli następujący Wykonawcy: Numer oferty Nazwa, adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena – 100 % 1. Przedsiębiorstwo Handel - Usługi - Produkcja Eugeniusz Tchorzewski ul. Bydgoska 2, 87-152 Łubianka 94,34 2. P.W. INWEST-BUD Kazik Kazimierz Rojewice 65, 88-101 Inowrocław 95,64 3. Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice 67,07 4. Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz 92,68 5. BOGMAR Sp. z o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska 100,00  

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/18/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 23 października 2009  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-4/09
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 października 2009  14:00
wynik postępowania: Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona poniżej 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2009/2010.

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WOś.341/2/9
wartość: poniżej wartości określ. na podst. art. 11 ust. 8 u Pzp
termin składania ofert: 6 października 2009  10:00
wynik postępowania: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na wielorodzinny budynek mieszkalny.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP341-12/09
wartość: poniżej wart. określ. na podst. art. 11 pkt 8 uPzp
termin składania ofert: 2 października 2009  09:00
wynik postępowania: Informację o rozstrzygnięciu zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Remont i termomodernizacja dachu budynku głównego ZS we Wtelnie

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WOś.341/1/09
wartość: poniżej wartości określ. na podst. art. 11 ust. 8 u Pzp
termin składania ofert: 18 września 2009  10:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont i termomodernizację dachu budynku głównego ZS we Wtelnie Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: „KK-DACH” Firma Usługowo – Handlowa Katarzyna Kowalska ul. Szosa Kotomierska 7 86-010 Koronowo Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełniła wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki oraz zawierała najniższą cenę. 73.841,10 zł brutto. 

zamówienie na:

DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 9 W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/15/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 września 2009  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 7 W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/14/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 25 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Mąkowarsko - w ramach programu "Moje boisko 2012"

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 pkt 8 uPzp
termin składania ofert: 24 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

zorganizowanie kursów zawodowych

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 12 sierpnia 2009  09:30
wynik postępowania: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zorganizowanie kursów zawodowych”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz 

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BETONOWO-DROGOWYCH

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/13/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 sierpnia 2009  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY STALI

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/12/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

ZAKUP FILTRÓW CIŚNIENIOWYCH PIONOWYH

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paliw płynnych.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wtelno, Gościeradz, Koronowo, Okole, Stary Dwór - ZADANIE 2

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określ. na podst. art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 22 lipca 2009
wynik postępowania: informację zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »