Świadczenie usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Tel. 52 58 60 400 fax: 52 58 60 419
NIP: 554-031-40-29  REGON: 001313681


ogłasza przetarg na: świadczenie usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego
przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie obejmujących:

  1. Rozprowadzanie biletów parkingowych i pobieranie opłat z tego tytułu, we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00. Druki biletów Wykonawca nabywa na własny koszt i własnym staraniem.
  2. Sprzedaż abonamentu miesięcznego. 
  3. Dbanie o utrzymanie czystości i porządku na miejscach parkingowych oraz chodnikach bezpośrednio przyległych do miejsc parkingowych. 
  4. Dokonywanie wpłat określonej w ofercie kwoty na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
Stawki opłaty parkingowej określa Uchwała Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXV/403/05 z dnia 28 września 2005 roku (dostępna na stronie internetowej www: bip.koronowo.pl) Stawki opłaty mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany przez Radę Miejską w Koronowie.
Cena wywoławcza za 1 m-c świadczenia usługi prowadzenia parkingu wynosi 1 700,00 zł netto + podatek Vat 23%


Termin wykonania  zamówienia – 3 lata od dnia zawarcia umowy.

Złożona oferta powinna zawierać:

- Nazwę i adres oferenta oraz cenę za 1 m-c świadczenia usługi prowadzenia parkingu
- Aktualny wydruk z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków i zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłatach oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub zaświadczenie o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności.
- zaparafowany projekt umowy załącznik nr 2
Informacje dotyczące prowadzenia parkingu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 lub tel. 52 58 60 414.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Angelika Gordon-Wolfram
Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "Przetarg-parking" należy składać do dnia 23   grudnia 2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wolności 4 w Koronowie.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
Otwarcie ofert nastąpi 23.12.2014 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4 pok. nr 6 godz. 12.15
Wagą Kryterium oceny ofert będzie cena – 100%

UWAGA!!! Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
druki do pobrania (83kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (9 grudnia 2014)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (9 grudnia 2014, 14:38:25)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2614