Głosowanie przez dopisanie do spisu wyborców

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek powinien zawierać:
  • nazwisko i imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
  • adres, pod którym wyborca aktualnie czasowo przebywa.
Wyborca dopisany do spisu na wniosek zostanie skreślony z urzędu ze spisu wyborców            w miejscu stałego zamieszkania.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której wyborca czasowo przebywa, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 21 maja 2019 r.
Żołnierze pełniący zasadniczą bądź okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
Wniosek można złożyć w urzędzie gminy w dniach 5-13 maja 2019 r.
Dodatkowo osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po w/w terminie mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów czyli do dnia 24 maja 2019 r.

 
Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1– Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20 (tel. 52 382 64 64) w godzinach:
  • poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30
  • wtorek – 7.30 – 17.00
  • piątek – 7.30 – 14.00

metryczka


Wytworzył: Zespół ds. przeprowadzenia wyborów (2 maja 2019)
Opublikował: Mariusz Frelke (2 maja 2019, 13:07:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301