Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie - 6 i 7 maja 2019 r., godz. 9:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 6 i 7 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 06.05.2019 r.:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok po rozpatrzeniu:
a)      sprawozdania Burmistrza Koronowa z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo,
b)      sprawozdania finansowego za 2018 rok zawierającego: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z zestawieniem zmian funduszu i rachunkiem zysków i strat,
c)      opinii Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
d)      wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza Koronowa i Skarbnika Gminy.
3.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 07.05.2019 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Sporządzenie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok.
  3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2018 rok.
  4. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wydatków poniesionych na wyjazdy służbowe i delegacje kierownictwa i pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie w latach 2017-2018.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Przewodnicząca Komisji
      Ewa Szymańska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (26 kwietnia 2019, 10:15:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477