Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie - 04 maja 2018 r. godz. 9:00

Uprzejmie zawiadamiam, że 4 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok po rozpatrzeniu:
a) sprawozdania Burmistrza Koronowa z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo,
b) sprawozdania finansowego za 2017 rok zawierającego: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z zestawieniem zmian funduszu i rachunkiem zysków i strat,
c) opinii Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
d) wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza Koronowa i Skarbnika Gminy.
3. Wypracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2017 rok.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 24.04.2018 r.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (24 kwietnia 2018)
Opublikował: Adela Rojek (24 kwietnia 2018, 09:39:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222