Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 26 marca 2014 r.

Zapraszam do udziału w XLVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 26 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLVIII sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z wykonania uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacja:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa w Gminie Koronowo za rok 2013.
b) Komendanta MG Zarządu OSP w Koronowie dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Koronowo za rok 2013.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych stosowanej na terenie Gminy Koronowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności udziału w nieruchomości stanowiącej własność gminy Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo”.
18. Składanie interpelacji.
19. Zapytania, wnioski i informacje.
20. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad XLVIII sesji.

Koronowo, 14 marca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (14 marca 2014)
Opublikował: Adela Rojek (17 marca 2014, 07:49:23)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (17 marca 2014, 08:02:40)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 693